Spannabis 2015

Soft Secrets
11 May 2015

Veletrh oznamující trendy


Veletrh oznamující trendy

První jarní dny letošního roku pat?ily nejznám?jšímu evropskému konopnému veletrhu. Ve dnech 20 - 22. b?ezna se totiž konal tradi?ní Spannabis v Barcelon?. Samoz?ejm? jsme u toho nemohli chyb?t ani my. A t?m, kte?í to št?stí nem?li, nyní p?inášíme p?ehled toho nejd?ležit?jšího, co samotná výstava p?inesla.

Špan?lsko a konopí

Spannabis je v konopné komunit? proslulý svojí bou?livou atmosférou a nevázanou zábavou. Konopí sice není ve Špan?lsku zcela legální, ale pokud zde pár hodin pobudete, získáte pocit úplné legalizace. Díky liberálním zákon?m zde fungují proslulé Cannabis social cluby. Jejich ?lenové si mohou beztrestn? vym??ovat vzorky konopí, které jim slouží jako lé?ebný nebo podp?rný prost?edek. Kluby mají své legální p?stitele, kte?í jsou placeni jako jakýkoliv jiný zam?stnanec kteréhokoliv podniku. Obrovská výhoda social club? je nejen v tom, že každý m?že pro svoji pot?ebu vyzkoušet desítky druh? strain?, ale také to, že p?íjem p?stitel? není závislý na množství vyp?stovaného materiálu. To growery-zam?stnance nenutí k soust?ed?ní jejich sil na kvantitu, ale umož?uje jim zam??it se na kvalitu. Výsledkem je vít?zství pro všechny strany. Ti, kte?í konopí pot?ebují, mohou získat ?lenství v klubu, kde mají p?ístup k vysoce kvalitnímu konopí mnoha typ? a s r?zným podílem ú?inných látek. Praxe ukazuje, že pro pot?ebné je tento zp?sob naprosto dokonalý. ?lenství v klubu lze získat pouze na doporu?ení n?jakého ?lena klubu. Po?et Cannabis social club? ve Špan?lsku ut?šen? roste, stejn? jako po?et jejich ?len?.

P?kn? rozjetá výstava

Liberální p?ístup špan?lských zákonodárc? se pozitivn? odráží i na atmosfé?e Spannabisu. Výstavou se nerušen? line v?n? konopí a testování vaporizér? probíhá bez jakýchkoliv skrupulí. Atmosféra je maximáln? uvoln?ná a složení návšt?vník? zahrnuje všechny v?kové kategorie nad osmnáct let. N?co jako d?tský koutek na ?eském Cannafestu byste na Barcelonské výstav? hledali marn?. Stejn? marn? byste ale hledali i místo, kde je trochu klid. Spannabis je velmi rušný a ze všech stran se na vás valí hlu?ná reggae music, kterou po pár hodinách vaše hlasivky nenávidí, protože ji musí neustále p?ek?ikovat. Výstava se skládá celkem ze t?í krytých sektor?, které obklopují spole?né nám?stí?ko, na kterém stojí hlavní stage. Zde se st?ídají DJs a kapely z r?zných kout? sv?ta. ?eského ani slovenského interpreta jsme tam nezastihli, ale slovanské národy hrd? reprezentoval polský rapper jehož Protestsong Gibon najdete na YouTube a je hodn? veselý.

Co nového, a co starého

Systém byste v rozd?lení vystavovatel? hledali marn?. Všechny sektory jsou rovnom?rn? zapln?ny semínky, p?stitelským vybavením, ku?áckými pot?ebami, kosmetikou, konopnými od?vy a také vystavovateli, kte?í propagují využití konopí v energetice a stavebnictví. Nejvíce firem zde nabízelo semínka. Špan?lsko je významným producentem konopných semínek a i mnoho holandských seedbank zde má své farmy. Z mnoha stánk? na nás svítily LED moduly. Ty mají v jižní Evrop? více p?íznivc? než ve st?ední a severní ?ásti Starého kontinentu. P?esto jsme získali pocit, že jejich propagace byla o poznání menší, nežli na p?edchozích výstavách. Vypadá to, že trh s LED už je celkem rozvinutý a ukazuje se, že ne všichni výrobci jsou schopni se na n?m udržet. Mnoho p?stitel? a distributor? na tyto systémy kouká skepticky. Výrobci tak ?asto musí prodávat svoje systémy samostatn?, protože narážejí na malou ochotu growshop? a velkoobchod? za?adit jejich LED svítidla do nabídky.

Co je naopak na vzestupu, to jsou p?írodní hnojiva a dopl?ky. Tento trend je chvályhodný a v podstat? kopíruje rostoucí poptávku po bio-produktech v jiných odv?tvích. Myslíme si, že tento trend se bude v budoucnu udržovat a ukrojí si kousek z kolá?e, který doposud pevn? držela minerální hnojiva. Trochu skepticky se naopak díváme na stále nové a nové výrobce minerálních hnojiv, snažící se dobýt evropský trh ze zámo?í nebo odsud z Evropy. Trh s t?mito hnojivy je dle našeho názoru již p?esycený, ale m?žeme se mýlit.

V oblasti vaporizér? pokra?uje minimalizace, v sektoru bong? naopak maximalizace a vymýšlení co nejabsurdn?jšího tvaru. Na dýmky namontované na plynovou masku už jsme si zvykli, ale na zlatý p?lmetrový kalašnikov jsme narazili poprvé - bonga prost? vždy pobaví.

Spannabis p?inesl také spoustu moderních vychytávek. N?kolik stánk? nabízelo ventilátory s generátorem ozónu, který má zaru?en? odstranit i poslední stopy pachu z vašich rostlin, které by se cht?ly dostat na ve?ejnost. Sv?j prostor m?ly i r?zné vychytávky na úpravu a filtraci vody, které jsou velmi užite?né p?i používání vody z m?stského vodovodního ?adu. Stále ?ast?ji také m?žeme obdivovat elektronické p?ed?adníky se zabudovaným ?asovým digitálním spína?em. Díky tomu m?žete zapomenout na další investici do styka?e a/nebo kvalitního timeru. Samoz?ejm? musíte sáhnout trochu hloub?ji do kapsy, jak to u technických vychytávek bývá. V oblasti komplexních ?ídících jednotek ovládajících zavlažování, ventilaci a t?eba i dávkování CO2 není nabídka tak široká, ale vidíme stále v?tší vychytávky, které je možné na dálku ovládat s pomocí internetové aplikace. Pak už m?žete jen ležet na pláži a sledovat, jak se vaše zahrádka na druhém konci sv?ta p?kn? zelená. Pokud si to nem?žete dovolit, ud?lejte si p?íští jaro výlet do Barcelony, rozhodn? si tu p?íjemn? odpo?inete

S
Soft Secrets