Psychedelická psychoterapie

Soft Secrets
26 May 2015

?lánek se v?nuje psychoterapii s použitím psychedelik.


?lánek se v?nuje psychoterapii s použitím psychedelik.

Tento ?lánek bude v?novat psychoterapii s použitím psychedelik, respektive hlavn? ?innosti organizace MAPS, která se v?nuje této tématice nejhloub?ji. MAPS je spole?nost založená v roce 1986, multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS), která je neziskovou výzkumnou a vzd?lávací organizací vyvíjející léka?ské, právní a kulturní kontexty použití psychedelik a marihuany pro lidskou spole?nost. Rozepíšu tu zkrácené poznatky výzkum?, které MAPS provádí p?i využití psychedelik a marihuany v psychoterapii.

Nejv?tší prioritou projektu MDMA asistované psychoterapie je financování klinických zkoušek 3, 4 - metylendioxymetamfetamin (MDMA), pro použití p?i lé?b? posttraumatické stresové poruchy (PTSD). P?edb?žné studie ukázaly, že MDMA ve spojení s psychoterapií m?že lidem pomoci p?ekonat PTS, a p?ípadn? i další poruchy. MDMA je známé zvyšováním pocitu d?v?ry a soucitu v??i ostatním, což by z n?j mohlo u?init ideální dopln?k k psychoterapii u PTSD. P?i MDMA asistované psychoterapii je MDMA podáváno pouze n?kolikrát, na rozdíl od v?tšiny lék? na duševní nemoci, které je ?asto nutné užívat denn? po celá léta, n?kdy i navždy. MDMA není to samé jako "extáze" nebo "Molly". Látky prodávané na ulici pod t?mito názvy mohou obsahovat MDMA, ale ?asto také obsahují neznámé a nebezpe?né p?ím?si.

V laboratorních studiích ?istého MDMA bylo prokázáno, že je dostate?n? bezpe?né pro lidskou spot?ebu, pokud je užíváno po omezený ?as v omezených dávkách. MAPS se snaží shán?t finance na výzkum MDMA v psychoterapii, jelikož farmaceutické firmy nemají na dalším vývoji MDMA zájem, protože patent na tuto látku již vypršel. Myšlenka použití MDMA v psychoterapii je už ve?ejným vlastnictvím.

Jako p?íklad uvedu zážitek ženy a jejího 92letého d?de?ka George, jemuž byla podána dávka extáze pro zmírn?ní emocionální a fyzické bolesti po mozkové mrtvici a strachu z hrozící smrti:

„Když m?l m?j d?de?ek George v 91 letech mrtvici, upadl ve sklep? a nemohl vstát. B?žela jsem mu pomoci a sousedé mi pomohli dostat ho nahoru po schodech do jeho k?esla. Zdálo se, že je v po?ádku. Ale v dalších dnech, které následovaly, si st?žoval na bolesti hlavy, potom p?išla mírná hore?ka. Musel do nemocnice, kde dostal m?kký kr?ní límec. Jelikož mu jeho ošet?ující doktor nepomohl, ze zoufalosti z jeho utrpení jsem ho poslala k chiropraktikovi.

Dokonce i mé nezkušené o?i si mohly všimnout zlepšení jeho stavu. Georgovi se opravdu ulevilo. Bohužel znovu klopýtl a poranil si koleno. Oteklo mu a bylo natolik bolestivé, že musel na operaci kv?li nastupující infekci. Operace m?la krátkodobý úsp?ch a George nabyl pocitu, že je to konec. Vypadalo to, že to d?de?ek vzdal. Když jsem mu sd?lila, že ho propustí dom?, p?išla náhle zm?na.

Sestry se divily jeho náhlému zotavení. Po návratu dom?, m?l výbornou náladu. Za?al znovu pracovat ve svém obchod?. Ale koleno za?alo znovu zlobit. Mám podez?ení, že George si nerovnom?rnou ch?zi zp?sobil sekundární postižení, protože za?al mít op?t k?e?e krku. Bylo to nesnesiteln? bolestivé. Musel op?t do domu s pe?ovatelskou službou, protože já jsem to už nezvládala.

Jeho p?vodní chiropraktik mu nebyl ochoten ud?lat manipulaci krku, protože se bál - a to z dobrého d?vodu - že by mohl vyvolat další mozkovou mrtvici. Když jsem se z pe?ovatelského domu dozv?d?la, že George v noci plá?e bolestí a mé úsilí pomoci mu od bolesti se setkaly s kamennou lhostejností, vzala jsem ho do domácího ošet?ování, aby se mu dostalo individuální a láskyplné pé?e.

Intenzivní bolest ale pokra?ovala a byla doprovázena strachem a až panickou úzkostí. Vzala jsem George k mému p?íteli, léka?i. V té dob? bylo MDMA legální, a tak navrhl, že jej použijeme p?i snižování bolesti a pokusíme se zjistit, co se za ní skrývá.

Nebylo snadné George p?esv?d?it, ale nakonec se to poda?ilo a my tak p?išli na zajímavou v?c. Jeho pády pro n?j byly traumatizující, protože signalizovaly nedostatek kontroly nad t?lem. Zadržoval v sob? také velkou bolest ze ztráty první manželky, která zem?ela po 49 letech v?rného manželství.

Jeho druhé manželství, které uzav?el v 88 letech, trvalo jen jeden rok. Jeho milovaná žena, láska z mládí, podlehla rakovin?.

Uvoln?ní t?chto cit? bylo velmi o?istné. Vystoupil z t?la a prožil naprostou úlevu od bolesti, která byla spojená se zážitky z minulosti. Byl to pro n?j neuv??iteln? povznášející prožitek. Díky této situaci jsem p?išla na to, že jej mohu kdykoli zhypnotizovat a umožnit mu opustit své t?lo. Mohl se tak zbavit jakékoli bolesti bez lék?.

Není zp?sob, jak vyjád?it vd?k za MDMA, které umožnilo otev?ít Georgovi cestu a pomoci mu s jeho emo?ní a psychickou bolestí."

MAPS také provádí studie o využití LSD v psychoterapii. Nedávno dokon?ili pilotní studie u 12 pacient?, kde zjistili pozitivní vývoj ve snižování úzkosti a to po dvou LSD asistovaných psychoterapeutických sezeních.

Výsledky studie také nazna?ují, že LSD lze p?i podporované psychoterapii bezpe?n? podávat. LSD je známé pro svou schopnost katalyzovat duchovní ?i mystické zážitky a usnadnit pocity propojení. MAPS má o tyto látky zájem p?edevším pro potenciál pomoci lidem s r?znými potížemi se zam??ením p?edevším na lé?bu úzkostí spojených s život ohrožujícím onemocn?ním. Stejn? tak je zajímá využití pro duchovní ú?ely, tvo?ivost a osobní r?st.

Tady existuje zna?ná p?edchozí zkušenost s využitím LSD v rámci psychoterapie. Od roku 1950 do za?átku roku 1970 psychiat?i, terapeuti a výzkumníci podali LSD tisíc?m lidí p?i lé?b? alkoholismu, úzkosti a deprese u lidí s pokro?ilým stadiem karcinomu

 

S
Soft Secrets