P?edávkování hnojivy. Co d?lat?  

Soft Secrets
02 Sep 2016
P?ílišné množství železa v kv?tovém boosteru

Existuje n?kolik r?zných pohled? na to, jak hnojit co nejlépe. N?kte?í growe?i hnojí p?íliš málo, další p?íliš mnoho. Obecn? vzato je lepší hnojit mén?, protože rostliny tak absorbují veškerá hnojiva. P?i p?ílišném použití hnojiv m?že dojít k poškození rostlin, které mohou nakonec odum?ít.

  Jestliže jsou p?ehnojené rostliny sklizeny, kvalita je tak špatná, že si je nikdo nevezme ani zadarmo. Prakticky u každého hnojiva - nejen širokospektrálního, ale také u jednotlivých složek nebo aditiv - m?že dojít k užití p?ílišného množství. V závislosti na tom, u kterých látek byla p?ekro?ena kritická hodnota, se liší ú?inky na rostliny. Neexistují tedy obecné p?íznaky, které by vám napov?d?ly, že ur?itého prvku je v substrátu kritické množství. Mezi n?kolik p?íznak? pat?í ztráta barvy list? nebo jejich rolování. V závislosti na genetice však mohou vypadat odumírající listy prakticky normáln?. Když se spodním list?m dostává na konci kvetení málo sv?tla, listy zfialoví. Proto je d?ležité si p?íznaky správn? vyložit u každé genetiky, protože v n?kterých situacích to m?že být tak, že je rostlina v perfektním stavu. Nicmén? jestliže je jedna nebo více složek p?ítomna v p?ílišném množství, rostlina bude trp?t, poté p?estane r?st a nakonec odum?e.
Mén? hnojiva pro fázi r?stu
P?ehnojení je choulostivé téma. Když výrobci hnojiv ur?ují hodnoty EC, jejich poznatky se vztahují na genetiky, které si poradí s velkým množstvím hnojiv. Nicmén? existují staré strainy a speciální Haze genetiky, které se hnojí zcela mimo p?ijatelné limity t?chto „b?žných" hodnot. Grower proto nem?že bezpe?n? ?íct, že b?hem fáze kvetení je rozmezí EC mezi 1,4 a 2,2 pro hnojení v po?ádku. M?že to být stejn? tak dob?e, jako špatn?. Co se po?ítá, je sb?r informací u vybraných genetik p?ed zahájením p?stování rostliny a sledování r?zných p?íznak?, které se b?hem r?stu ukáží. V n?kterých situacích mohou být hodnoty výrobc? hnojiv špatn? dokonce i u genetik, které jsou schopné snést velká množství hnojiv. Jestliže grower pracuje s hydroponickým systémem s 20% úbytkem vody, díky kterému ubydou i hnojiva a t?chto 20 % není sledováno a není vytvo?eno efektivní odvodn?ní, hnojivo m?že být absorbováno a m?že se nahromadit v p?stebním substrátu (rockwool, kokos...). Nebo grower m?že pracovat s recirkula?ním systémem, v n?mž je voda používána stále dokola. Rostliny absorbují vodu rychleji než hnojivo, které se poté nahromadí v zásobníku vody. Hodnota EC ve zbývající vod? m?že stoupnout a p?ekro?it kritickou hodnotu. Jsou growe?i, kte?í do kv?tiná?? prost? dali rockwool bez toho, aby zamezili odpa?ování. Odpa?ování bylo tak velké, že rostliny byly p?ehnojené dlouhou dobu p?ed sklizní a nakonec odum?ely. Podle specifické situace je zapot?ebí hnojení upravit také podle genetik rostliny.
?erstvé rohože CoGr by m?ly být po?ádn? propláchnuty
Growe?i, kte?í si všimnou známek p?ehnojení, d?lají stále dokola stejnou chybu - zcela zastaví hnojení. Jestliže jsou viditelné známky p?ehnojení, oby?ejn? to znamená, že hnojení již dosáhlo kritické hranice, kdy rostlina skon?í s poškozením a její r?st se zastaví. V této fázi, pokud je rostlina stále zavlažována vodou s upraveným pH a její r?st se již zastavil, nem?že nadále p?ijímat hnojiva ze substrátu a získat zp?t zelenou barvu. Rostlina, která z?stane v p?ehnojeném substrátu, problém nep?ekoná, a proto z?stane znehodnocená. Problém tedy nebude vy?ešen, a pokud grower používá vodu z kohoutku s b?žnou hodnotou EC, p?idává také živné soli, což situaci ješt? zhorší. Vynechání hnojení m?že pomoci jen v p?ípad?, že hodnota hnojiv nep?ekro?ila kritickou hranici. Za touto hranicí by m?l být substrát propláchnut vodou s upraveným pH, která má pokojovou teplotu. Jestliže jsou stopy hnojiva z p?dy vyplácnuty, rostlina se m?že dále rozvíjet. Tato technika funguje i v situaci, kdy kritickou hodnotu p?ekro?ila jediná substance. I v p?ípad?, že si grower špatn? vyložil nastalou situaci a podal rostlinám p?ílišné množství substance, není špatným ?ešením zvýšení, pokud je substrát nadále hnojen normáln? - pokud je používáno kvalitní širokospektrální hnojivo, v n?mž je složka obsažena v malém množství, grower se nemusí obávat zhoršení situace ani toho, že by se složka nerozpustila (hnojení je ?asto provád?no špatn?, špatné je samo hnojivo, nebo je hnojivo chybn? dávkováno).
Nástroj pro m??ení pH
Rovn?ž není špatný nápad v okamžiku, kdy grower pojme podez?ení na p?ehnojení (i když to nemusí být pravda) propláchnout substrát. Na druhou stranu jestliže p?ehnojení dosáhne kritické hranice, m?l by grower použít alespo? tolik vody, aby se vyrovnal objem substrátu. Jestliže voda vychází ze substrátu evidentn? obarvená, je to známkou p?ehnojení. Po propláchnutí by m?la odcházet voda jen lehce obarvená. Jakmile je voda znovu ?istá, znamená to, že je zapot?ebí rostliny op?t pohnojit. Podle použitého hnojiva a stupn? p?ehnojení m?že voda na za?átku a na konci proplachování vypadat jinak. Jasno m?že být už na za?átku. Na druhou stranu i v p?ípad?, že by v substrátu byl jediný prvek, kterého by bylo p?íliš, je propláchnutí nezbytné. V každém p?ípad? by m?li growe?i použít kompletní (tzn. širokospektrální) hnojiva a vyhnout se používání individuálních hnojiv, protože u nich m?že dojít k chybnému nadávkování a také lze snadno zapomenout na nerozpustitelné stopové prvky.
Nástroj pro m??ení EC
Hodnotu EC lze zm??it v odtékající vod? stejn?, jako v zálivce. Protože v substrátu se EC obvykle zvyšuje, hodnota EC je v odtékající vod? obvykle vyšší, než v zálivce. Toto není zápor, ale spíše normální a dokonce p?ínosné. Nicmén? stojí za zvážení, že n?které typy genetik snášejí jen ur?ité hodnoty EC v substrátu. Growe?i mohou tyto hodnoty zjistit jednoduše z odtékající vody. Jestliže mají prov??eno, že hodnoty pro jejich genetiky mají být nap?. 2,6, vyšší hodnota je p?íliš a bylo dosaženo hodnoty 2,2, což znamená, že zálivková voda by m?la být hnojena mén?, aby se p?stitel vyhnul pozd?jší nutnosti proplachování. Rostliny, které formují ko?eny, nebo rostou, pot?ebují nižší EC v substrátu, aby se vyvíjely správn?. Growe?i, kte?í znovupoužijí rockwool, kokos nebo p?du, je musí ?ádn? propláchnout t?i dny p?ed sklizní, aby rostlina dozrála zdravá a substrát byl znovu perfektn? p?ipraven na další použití s nižší hodnotou EC.
S
Soft Secrets