Orange CBD, jakvyšlechtit šampiona 

Soft Secrets
18 Jan 2016
 

Purple Orange CBD získal druhé místo na nedávném Highlife Cupu 2015. Dinafem intenzivn? pracuje na získání strainu jedine?né chuti s optimálním pom?rem THC a CBD.

Fenotyp Purple Orange CBD
Navštívili jsme Dinafem, kde jsme se setkali s koordinátorem šlechtitel?, Dr. Kushem a vedoucím laborato?e, doktorem Anandou. Oba vybírali jedince, které pošlu na Expogrow Cup v Irúnu ve Špan?lsku. Zatímco jsme testovali bohatý výb?r vzork?, ?ekli nám n?co o tom, jak vznikl Orange CBD. P?vod Spolupráce Dinafemu s jejich p?áteli z Humboldt Seeds Organization je známá. Dinafem se podílí p?edevším svou šlechtitelskou infrastrukturou a také sítí pro marketing a distribuci, zatímco HSO poskytuje nejlepší strainy z USA. Genetiky, které byly použity jako základ pro Orange CBD, pocházejí z jedné ze šarží, které HSO doru?ilo Dinafemu. P?esn?ji ?e?eno šlo o sadu 25 regular strain?. Podle informací od Dinafemu byl tento k?íženec vyp?stován v Kalifornii z odr?d Sour Diesel a California Orange, a.k.a. Tangie. P?vodní jméno, pod kterým byl finální strain odvozen, je Lemon Diesel. Jedine?ná chu? naproti tomu pochází z rodiny známého New York City Diesel, strainu, z n?hož bylo v roce 2004 odvozeno mnoho druh? s CBD. Tyto zase napomohly vzniku evropské v?tve na CBD bohatých odr?d. I když v sob? nese jméno New York, vypadá to, že p?vodní místem vzniku NYCD je Kalifornie. Když pracovali na odr?d? Lemon Diesel, zjistili, že i v tomto strainu se nachází dost CBD. Vzhledem ke spole?nému p?vodu, chuti a obsahu CBD tým Dinafemu tvrdí, že genetiky založené na Lemon Diesel jsou podobné t?m u New York City Diesel.
Od Lemon Diesel k Purple Orange CBD Dinafem za?al na výb?ru s p?áteli a spolupracovníky bez v?domí, že Lemon Diesel obsahuje CBD a otestoval velké množství genetik. Šlechtitel z Cannabis Social Clubu (CSC) ud?lal první výb?r a od za?átku se zam??il spíše na Lemon Diesel, protože se mu líbila citrusová chu? a vyvážené ú?inky. Bylo naklí?eno 300 semen a byl u?in?n výb?r matky s výjime?nou chutí citrusové ?okolády. Na konci kvetení se objevily drobné náznaky hermafroditismu, rostlina ale negenerovala žádný pyl a nemohla se tak opylit. CSC analyzoval všechny strainy a teprve poté p?edal svým ?len?m. Když byl vyzkoušen Lemon Diesel, zjistil se vhodný obsah CBD. Výb?r byl poté ve?ejn? prezentován spot?ebitel?m a brzy se stal oblíbeným strainem mnoha ?len? klubu a ?ásti vedení. Když byly vypušt?ny extrakty, bylo dosaženo vynikající chuti se zna?ným podílem terpen? po dokon?ení celého procesu. Obsah CBD ve strainu byl tedy znám, a poté byl proveden druhý výb?r. Za?ali s 500 regular semeny Lemon Diesel v komer?ním substrátu. B?hem výb?ru byli vy?azeni samci a hermafroditi, dále se braly v potaz další faktory, jako evoluce rostliny, živost, velikost a výnos. Na konci procesu bylo vybráno 60 matek, které byly uzav?eny do sklenic a ozna?eny.
Detailní pohled na laborato? Dinafemu
Nejprve rozší?ená ochutnávka prob?hla v noci s experty z Dinafemu, HSO a CSC, kte?í ud?lali první výb?r, b?hem n?hož posuzovali pouze v?ni. P?i prvním ochutnávacím kole vybrali n?kolik prvot?ídních vzork?. Poté opakovali ochutnávání s jiným týmem a zaznamenali výsledky. P?i t?etím ochutnávacím kole se posuzovala v?n? p?i ma?kání palice. Poté byl proveden další výb?r z rostlin, které byly nej?ast?ji voleny v každém kole. Sou?asn? byl zorganizován ?tvrtý „play-off" výb?r z vy?azených rostlin, b?hem n?hož byla do výb?ru za?azena zp?t jedna excelentn? kvalitní rostlina. Na dalším setkání byl proveden výb?r podle dalšího aspektu, kterým byla hutnost palice. Byli pozváni r?zní lidé, aby naslepo vyzkoušeli odr?du a vynesli sv?j soud. Ochutnáva?i navštívili osobn? rostlinky, které získali nejlepší skóre, aby mohli ohodnotit výnos, živost a barvu, p?i?emž mnoho z rostlin ukazovalo krásné fialové odstíny. Rovn?ž si je pe?liv? prohlédli a poznamenali si, zda jsou p?ítomny „malé banánky". Když šlechtitelé pracují s regular liniemi bez jejich o?išt?ní, drobné p?íznaky intersexuality jsou celkem b?žné. Nakonec byly rostliny otestovány na obsah THC a CBD a byly vytvo?eny grafy, které zobrazovaly jak pr?m?ry celého vzorku a hodnoty individuálních rostlin. Z nasbíraných dat byla vybrána skupina 12 finalist?, z nichž byly zachovány 4 nejlepší. Druhou fází procesu bylo postarat se o tyto strainy, opylit samice finalist? vybranými samci a nakonec byl proveden výb?r z k?íženc?, kte?í dosáhli nejlepších výsledk?. T?etí selekce byla rovn?ž provedena z regular rostliny a jejím výsledkem byla další matka, což zvýšilo po?et vít?zných samic na 6. Byla tím zabezpe?ena genetická bohatost strainu.
Extrakce Purple Orange CBD
Charakteristiky První prioritou bylo stabilizovat skv?lou chu? této odr?dy, kterou si pochvalovali všichni ochutnáva?i. Dalším zvažovaným kritériem výb?ru byla v?n?, barva, výnos a obsah CBD. Mnoho jednotlivých rostlin tohoto strainu m?lo vynikající chu? s tóny citrónu, pomeran?e a ?okolády. Jako hybrid indiky / sativy m?l strain typické listy sativy, fialovou barvu, jednotlivá patra st?ední velikosti, dobrý výnos a pevné palice s dostate?ným množstvím kalich?. Produkce prysky?ice byla dobrá, stejn? tak ú?inky, které byly vybalancovány p?ítomností CBD. Ideální pro to, aby konzument z?stal aktivní a mohl pracovat bez ztráty koncentrace. Fialová barva, jemn? citrónová chu? a obsah CBD byly základními charakteristikami stojícími za výb?rem jména Purple Orange CBD. V sou?asnosti je k dispozici pouze regular linie s vysokým obsahem CBD, která se dostala do Evropy p?ímo z Kalifornie.
Fenotyp Purple Orange CBD
P?i sb?ru vzork? se používají nejp?esn?jší p?ístroje a laboratorní postupy, aby byly minimalizovány chyby. Veškerý rostlinný materiál je nap?íklad vybrán z ekvivalentní oblasti. Každá rostlina má vlastní zna?ku s ?íslem a každý vzorek je umíst?n do nové nádoby, která je ozna?ena jak naho?e, tak dole. Dr. Ananda se procesu ochutnávání ú?astní osobn?. Díky tomu by mohl zacházet opatrn?ji se vzorky, které shledá nejatraktivn?jšími. Aby se p?edešlo tomuto „podv?domému zvýhod?ování" a bylo možné provést skute?nou zaslepenou studii, vzorky jsou p?e?ísloványAnalýza Jedním z rozlišovacích aspekt? šlecht?ní v Dinafemu je analýza rodi??. Mluvili jsme s doktorem Anandou, vedoucím laborato?e, ve vztahu se šlecht?ním Purple Orange CBD a dalších odr?d bohatých na obsah CBD. Jak Dr. Ananda vysv?tlil, v procesu je mnoho chrán?ných a patentovaných informací a každý technik je žárlivý na své vlastní expertízy. Nap?íklad je vyhrazen speciální sloupec pro CBC, kanabinoid, který m?že být zam?n?n za CBD, a v této studii CBD by mohly být výsledky znehodnoceny a špatn? interpretovány. Po sesbírání r?zných dat a vyzkoušení r?zných metod Dr. Ananda vyvinul sv?j vlastní p?ístup k analytickým metodám, které oby?ejn? aplikuje. V sou?asnosti používá 7 standardních typ? kanabinoid?, analyzuje každý vzorek za mén? než deset minut a za jediný den je schopen analyzovat až 100 vzork?. P?i procesu šlecht?ní strainu bohatého na obsah CBD se obvykle za?íná analýzou b?hem r?stu. I v p?ípad?, že se množství zvýší, pom?r THC a CBD již nyní funguje jako indikace. Zejména p?i selekci s využitím chemotypu. Nap?íklad v dalším šlechtitelském projektu Dinafemu a Reggae Seeds bylo analyzováno 500 vzork? ve 4. týdnu. Byly sebrány jak samice, tak samci a to se opakovalo po sklizni.
Cena pro Purple Orange CBD na Highlife Cupu
Dr. Ananda nám vysv?tlil, že v tomto p?ípad? byl postup jiný. První strain projektu byl Orange CBD a první charakteristikou, kterou cht?li zachovat, byla skv?lá citrusová chu?, kde byly siln?jší tóny pomeran?e, než citrónu. Po analyzování dodávky od CSC, která byla sou?ástí prvního výb?ru, byl nalezen významný podíl CBD. Ten byl celkem výrazný a CSC okamžit? dostalo instrukce, aby udrželi matku tohoto vzorku - grower z CSC odpov?d?l, že tento typ byl již zachován, protože jej považovali za excelentní. Dinafem je již nyní aktivní v dalších produktových liniích s CBS. Z tohoto d?vodu se snažili p?i druhém výb?ru zachovat chu?. Proto také neprovád?li analýzy b?hem r?stu, ale testovali pouze finalisty druhého výb?ru. V tomto druhém kole test? objevili, že obsah CBD je u tohoto strainu v r?zných pom?rech b?žný. Vyskytovali se jedinci s pom?rem THC : CBD 1 : 1 a 1 :2, nicmén? byli nalezeni i jednotlivci, kte?í m?li pouze THC. Když zjistili, že mnoho rostlin vybraných pro svou v?ni také obsahuje požadované CBD, rozhodli se v tomto strainu stabilizovat CBD. Pokro?ilé šlecht?ní Dinafem používá laboratorní testy u všech strain?. Tyto testy jsou nicmén? užite?né p?i šlecht?ní n?kolika linií, jako jsou samonakvétací rostliny nebo strainy bohaté na obsah CBD. Ve spolupráci s „CBD Crew" již nabízejí t?i volby odr?dy bohaté na CBD - Critical Mass CBD, Shark Shock CBD a Moby Dick CBD. Po vyzkoušení t?chto odr?d a dalších s CBD si uv?domili jejich velký potenciál nejen pro pacienty užívající konopí k lé?ebným ú?el?m, ale také pro rekrea?ní uživatele. Díky extrémn? vyrovnanému ú?inku, který napomáhá koncentraci, jsou tyto strainy konopí vynikající pro užívání p?es den. S tímto na mysli tým Dinafemu p?ipravuje n?kolik projekt?, které spustí p?íští sezónu. Jedním z brusu nových produkt?, které zamí?í na trh, je Purple Orange CBD s výjime?nou citrusovou chutí a úžasnou v?ní, dobrými výnosy a vyváženými ú?inky - pro tyto charakteristiky získal druhé místo na Highlife Cannabis Cupu v kategorii lé?ebného konopí. Doposud bylo šlecht?ní velmi osobním typem aktivity, kdy každý šlechtitel používal p?i tvorb? nových strain? svou vlastní intuici a metodu. Dinafem p?idal k tomuto tradi?nímu typu šlecht?ní své systematické získávání dat po?ínající v?deckým bádáním na poli, p?ed laboratorní analýzy po výsledek v podob? zaslepeného testování.  
S
Soft Secrets