Nový seriál: SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY

Soft Secrets
04 Feb 2011

Již jsme čtenáře informovali o výzkumu Mgr. Alexandry Doležalové Hrouzkové, která pod odborným vedením sexuologa prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. zmapovala v roce 2010 sexuální život „huličů". Výzkumu se účastnili muži ve věku od 30 do 50 let, chroničtí uživatelé marihuany, z nichž většina hulí 12 - 15 let, a to většinou 4 - 5 týdně nebo denně. Údaje získané od uživatelů marihuany pak autorka porovnávala s údaji, které v současnosti máme o české populaci.


Již jsme čtenáře informovali o výzkumu Mgr. Alexandry Doležalové Hrouzkové, která pod odborným vedením sexuologa prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. zmapovala v roce 2010 sexuální život „huličů". Výzkumu se účastnili muži ve věku od 30 do 50 let, chroničtí uživatelé marihuany, z nichž většina hulí 12 - 15 let, a to většinou 4 - 5 týdně nebo denně. Údaje získané od uživatelů marihuany pak autorka porovnávala s údaji, které v současnosti máme o české populaci.

 

 

Již jsme čtenáře informovali o výzkumu Mgr. Alexandry Doležalové Hrouzkové, která pod odborným vedením sexuologa prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. zmapovala v roce 2010 sexuální život „huličů". Výzkumu se účastnili muži ve věku od 30 do 50 let, chroničtí uživatelé marihuany, z nichž většina hulí 12 - 15 let, a to většinou 4 - 5 týdně nebo denně. Údaje získané od uživatelů marihuany pak autorka porovnávala s údaji, které v současnosti máme o české populaci.

V tomto seriálu budeme čtenáře v průběhu následujícího roku seznamovat s podrobnějšími výsledky zmíněného výzkumu a dnešní první díl věnujeme tématu spokojenosti uživatelů se sexuálním životem.

Uživatelé marihuany ze zmíněného výzkumu jsou se svým sexuálním životem výrazně spokojenější než stejně staří čeští muži. Téměř polovina respondentů (49%) uvedla, že se jejich pohlavní život od té doby, co užívají marihuanu, změnil k lepšímu, pouhých 5% respondentů uvedlo změnu k horšímu, zbylí respondenti uvedli, že se jejich sexuální život nijak nezměnil.
Příčinu spokojenosti však zajisté nemůžeme shledávat pouze v chemickém působení marihuany na organismus (což tuší i uživatelé, neboť pouze 5% z nich ZCELA přičítá změnu ve svém pohlavním životě užívání marihuany).

Musíme se tedy - kromě samotného působení psychoaktivní látky THC na organismus - dále zamyslet nad dalšími faktory ovlivňujícími spokojenost se sexuálním životem, mezi něž patří nejen prožívání orgazmu, ale bezpochyby také celkový životní styl, výskyt zdravotních i sociálních problémů, věk respondentů, přítomnost stálého sexuálního partnera, sexuální dysfunkce (poruchy), pohlavně přenosné nemoci, nevyjasněná sexuální orientace, či provozování aktivní prostituce.
Co se týče prožívání orgazmu, z uživatelů marihuany, kteří odpověděli, že se jejich pohlavní život v průběhu užívání změnil k lepšímu, vypověděla více než polovina (51%) respondentů, že se u nich zlepšil právě prožitek orgazmu. Na přímou otázku, jak v porovnání s dobou před užíváním marihuany vnímají své vyvrcholení, odpověděla více než polovina respondentů (53%), že své vyvrcholení vnímají jako lepší a podstatně lepší, 43% odpovědělo, že vyvrcholení vnímají stejně jako před užíváním, zbylí respondenti (4%) odpověděli, že své vyvrcholení vnímají jako horší než dříve.

Co se týče životního stylu, uživatelé marihuany v tomto výzkumu, byli lidé převážně středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní, kteří mají pravidelné zaměstnání nebo podnikají. Dále také víme, že užívání marihuany se ve srovnání s amfetaminy či opioidy (pervitinem či heroinem) vyznačuje jen slabou závislostí na této droze, a tato závislost je spíše psychická než fyzická. Z těchto informací můžeme tedy předpokládat, že uživatelé marihuany z tohoto výzkumu mají své bydlení, potažmo i soukromí, a jejich energie pravděpodobně není spotřebovávána na neustálé shánění peněz a drog, jako tomu je u uživatelů pervitinu či heroinu. Všechny tyto faktory jistě přispívají k tomu, že uživatelé marihuany jsou více spokojeni než nespokojeni se svým sexuálním životem.

Spokojenost se sexuálním životem zajisté může ovlivňovat také věk. Většina respondentů se nacházela ve věku od 30 do 36 let (83%), zbylí respondenti se nacházeli ve věku od 37 do 50 (17%). Většina respondentů se tedy nevyznačovala ani příliš nízkým ani příliš vysokým věkem, což také nahrává tomu, že jsou tito uživatelé spíše spokojeni než nespokojeni se sexuálním životem (u příliš mladých či starších mužů se totiž v sexuálním životě objevují mnohé potíže, které obecně spokojenost se sexuálním životem snižují).
Je zřejmé, že faktorů, které mohou mít vliv na spokojenost v sexuálním životě je mnoho, tyto vlivy se mezi sebou mohou dále sčítat či násobit. Již bylo zmíněno výše, že mezi faktory, které mohou dále ovlivňovat spokojenost se sexuálním životem může patřit i přítomnost stálého partnera, frekvence sexuálních styků, výskyt sexuálních dysfunkcí, výskyt pohlavně přenosných nemocí, nevyjasněná sexuální orientace a provozování aktivní prostituce. Všem těmto faktorům se budeme podrobněji věnovat v dalších dílech našeho seriálu.

 

S
Soft Secrets