Klasické šlecht?ní konopí

Soft Secrets
20 Jan 2016
 

Klasické šlecht?ní je pradávný cyklický proces, který používají šlechtitelé konopí dodnes. Rozhodnutí, provedená na základ? sledování velkého množství rostlin. Šlechtitel neví p?esn?, jaké geny byly uvedeny do nových kultivar?. Všichni šlechtitelé mohou rostliny vybrat na základ? vizuálního zhodnocení, v?n? a vnit?ního pocitu.

 
Podle praktik klasického šlecht?ní postupovali T. H. Seeds p?i produkci této odr?dy MK-Ultra. Klasické šlecht?ní konopí je snadné: vyberou se dv? odr?dy, samec a samice. Každý rodi? má požadované vlastnosti - v?ni, potenci, odolnost v??i plísním a tak dále. Pyl ze samce opylí sami?í kv?ty a jejich geny se zkombinují v nový genetický mix obsažený v semenech. Dalším krokem je výb?r rostlin s požadovanými znaky obou rodi??. ?astokrát máte št?stí a potomek nese požadované geny a vlastnosti. Šlechtitelé konopí ?asto odebírají klony t?chto jednotlivých rostlin. P?íliš ?asto neudržují sam?í rostlinu a mají tak odr?du typu „pouze klon".      
Klasické šlecht?ní konopí napomáhá zesílit požadované vlastnosti. Když je požadovaná vlastnost prom?n?na v rostlinu, k?ížením dalších rostlin s tímto rodi?em vzniknou nové rostliny podobné vybranému rodi?i. Nap?íklad pro vytvo?ení potomk? odolných proti padlí u vysoce výnosného rodi?e je potomek zp?tn? k?ížen s tímto rodi?em po n?kolik generací (viz. „Zp?tné k?ížení" níže). Tento proces odstraní v?tšinu genetických vlastností rodi?e odolného padlí. Aby byl vyšlecht?n potomek odolný plísním, p?stují se rostliny v prost?edí výhodném pro vznik plísn?. Ze zahrádky jsou odebrány rostliny, které jsou plísní napadeny snadno. Rostliny, které plíse? nenapadne, nebo odolávají dlouho, se ponechají. P?stují se rostliny, které neplesniví. Je velmi obtížné izolovat specifické geny, které zajistí kvalitní vlastnosti, jako je extrémní odolnost proti padlí nebo útok?m hmyzu ?i svilušek. Existují recesivní a dominantní geny, které jsou ovládány alelami - práv? zde se šlecht?ní stává více komplexním. P?e?t?te si ?ást „Vliv Alel" níže. Ostatní vlastnosti, jako je aklimatizace na specifické klima, jsou relativn? snadno ovlivnitelné, protože jsou vybírány rostliny, které se v daném prost?edí rozvíjejí nejlépe. Organi?tí zahradníci šlechtí rostliny, které jsou aklimatizovány pro jejich outdoor klima a dosahují mnohem lepších výnos?. Z tohoto d?vodu jsou organi?tí zahradníci v Severní Kalifornii, kte?í p?stují konopí pro lé?ebné ú?ely, schopni vyp?stovat rostliny s výnosem 4,5 kg. Aby byla dosažena odolnost v??i zim?, p?stují se rostliny v chladných podmínkách. Odstraní se rostliny, které jsou chladem snadno poškozeny. Šlechtí se ty, které nízké teploty vydrží.   Tenkovrstvá chromatografie Pro provád?ní test? a výb?r podle profilu obsahu kanabinoid? m?že být využita tenkovrstvá chromatografie. Profily kanabinoid? jsou podobné po všechny fáze života rostliny a rozhodnutí šlechtitele mohou být založeny práv? na nich. Kanabinoidový profil m?že být nap?íklad testován na dvoum?sí?ních sazenicích. Rostliny s požadovanými profily se ponechají a ty, které je nemají, jsou odstran?ny.
P?e?t?te si pasáž "Moderní šlecht?ní konopí" na konci této kapitoly kde získáte p?ehled o markery asistované selekci (MAS).
Vliv alel Fenotypy se zdají být v jednotlivých rostlinách výsledkem interakce mezi rostlinným genotypem a prost?edím. Jsou zde nap?íklad t?i fenotypy: krátký, st?ední a vysoký. Pamatujte si, že genotyp popisuje genetické podmínky zodpov?dné za fenotyp, pro další text jsme jim p?i?adili symboly. Phenotypy Genotypy  
Krátký ss
St?ední Ss
Vysoký Ss
Vždy existují dv? verze každého genu (alela). Nap?íklad existují-li dv? rostliny s malým „s" s malým vzr?stem, rostlina bude menší. Ale pokud má rostlina velké „S" a má gen vysoký, fenotyp je vysoký. Pokud jsou oba geny uvedeny do rostliny, rostlina bude mít st?ední velikost. Homozygotní / heterozygotní: Tyto výrazy používané pro popsání genotypických vlastností rostliny s ohledem na podobnost alel dané vlastnosti. Jestliže je rostlina v dané vlastnosti homozygotní, má dv? kopie stejné alely. Jestliže je rostlina heterozygotní, má dv? r?zné alely dané vlastnosti.
Tato „Peyote Purple" s p?evahou indiky byla vyvinuta Cannabiogenem.
Potomci nesou jednu sadu alel z každého rodi?e. Toto d?dictví alel m?že být homozygotní (ob? alely jsou stejné) nebo heterozygotní (každá alela je jiná). Recesivní alely navíc nepokrývají celý povrch po n?kolik generací. Vliv alel ?iní nemožné použít prostou matematickou pravd?podobnost a p?edvídat výsledek potomk?. Dominantní a recesivní znaky Dominantní a recesivní znaky jsou ur?eny alelami, které jsou zd?d?ny po obou rodi?ích. Ale i když byl genom konopí dekódován, specifické funkce genu nebyly rozlušt?ny. V d?sledku toho je nutno brát níže uvedené informace brány jako vodítko, protože mnoho znak? vzniká kombinací gen?. Dominantní: Intra alelická interakce, kdy p?ítomnost alely jednoho rodi?e maskuje p?ítomnost alely od druhé rodi?ovské rostliny ve výrazu daného znaku v potomstvu. V první generaci potomk? se ukáže pouze dominantní znak. V generaci F2 75 % ukáže také dominantní vlivy. Recesivní: Intra alelická interakce, kdy je p?ítomnost jednoho rodi?e maskována p?ítomností alely z druhé rodi?ovské rostliny ve výrazu daného znaku v potomstvu. Recesivní znak se neukáže v první generaci potomk? (F1), ale objeví se znovu v okamžiku, kdy jsou sourozenci spojeni. Výsledkem je potomstvo F2, kde se u 25 % rostlin ukáží recesivní vlastnosti. M?žeme demonstrovat Mendelovy zákony v Punnetov? ?tverci a p?edvídat možný výsledek genetických znak? (monohybridy). Níže uvedený p?íklad využívá experiment na Mendelov? hrachu. Zk?ížil dv? rostliny žlutého hrachu a ty vytvo?ily ze t?í ?tvrtin žlutý hrách a z jedné ?tvrtiny hrách zelený. Punnet?v ?tverec po?ítá všechny možné kombinace jednoho genu. Každý ze ?ty? ?tverc? v boxu p?edstavuje jednoho potomka. Monohybrid je genetický k?íženec dvou rodi??. Jeden rodi? má dv? dominantní alely pro specifický gen a další dv? pro stejný gen. Potomek, monohybrid, má jednu dominantní a jednu recesivní alelu pro tento gen. K?íženec mezi potomky produkuje p?i p?stování následující (F2) generace v pom?ru 3:1 dominantní recesivní fenotypy. * *Tento p?íklad je založen na k?ížení Mendelovy monohybridní rostliny hrachu. Ve?ejnost má k dispozici jen málo informací o specifickém genu konopí. Vynikající text je dostupný ne BiologyCorner.com (www.biologycorner.com/worksheets/pennygene_key.html). Pom?r je demonstrován v Punnetov? ?tverci níže.
                    Pom?r k?ížení monohybridu demonstrovaný v Punnetov? ?tverci.  
LA Confidential' od DNA Genetics byl první odr?da konopí indického, jejíž genom byl zmapován. V srpnu 2011 Dr. Kevin McKernan ohlásil, že jeho spole?nost úsp?šn? zmapovala genomy (sekvena?ní metoda - výst?el z brokovnice) u konopí setého (odr?da Chemdawg) a pozd?ji konopí indického (LA Confidental). Medicinal Genomics poté publikovali svou práci na konopí setém p?es po?íta?ovou službu EC2 Amazonu, který dává v?decké komunit? volný p?ístup k informacím. Na www.google.com zadejte „Cannabis genome EC2 cloud" a získáte další informace.
    Toto je vý?atek z kapitoly 11 „Skleníky" z knihy Cannabis Encyclopedia (594 stran, více než 2.000 barevných obrázk?, velký formát A4) od Jorgeho Cervantese, která je v prodeji od dubna 2015. Další informace naleznete na Jorgeho webu www.marijuanagrowing.com.  
S
Soft Secrets