Itálie legalizuje

Soft Secrets
20 May 2015

Rakousko dekriminalizuje


Rakousko dekriminalizuje

Za?átkem b?ezna prob?hly zahrani?ními médii zprávy o tom, že Italská vláda se za?ne zabývat návrhem zákona na legalizaci marihuany a ta rakouská že zvažuje dekriminalizaci držení lehkých drog, v?etn? marihuany, extáze a podobn?.

Itálie

Zákonodárci v Itálii vyjád?ili sv?j kladný postoj k legalizaci marihuany, když za?ali projednávat plošnou legalizaci konopí. Návrh, který p?edložil senátor Bedetto Della Vedova byl podpo?en 60 politiky, p?evážn? z levost?edové demokratické strany s podporou n?kolika politik? z pravého k?ídla. Della Vedova je senátor, který slouží i jako zástupce ministra zahrani?í a dlouhou dobu byl také ?lenem malé, ale vlivné italské radikální strany, která od roku 1970 bojuje za liberalizaci zákon? o marihuan?.

Della Vedova k návrhu ?ekl, „Jedná se o návrh ?len? parlamentu z n?kolika politických stran, které mají r?zné politické cíle. To dokazuje, že dokonce i v Itálii získává na popularit? politická a kulturní debata založená na pragmatickém p?ístupu a to nejen mimo, ale také uvnit? samotného parlamentu." Návrh zatím nebyl p?em?n?n v zákon, ale Della Vedova slibuje, že k tomu dojde velice brzy.

V Itálii je marihuana již dekriminalizovaná, z?stává ale ilegální jak pro lé?ebné, tak pro rekrea?ní ú?ely. Držení malého množství trávy je v této zemi považován za p?estupek. Viníci jsou obvykle potrestáni pokutou, nebo jim je do?asn? zabaven ?idi?ský pr?kaz ?i pas. Kdo však p?stuje rostliny konopí, m?že být i uv?zn?n.

N?které evropské zem? v posledních letech vykro?ily sm?rem k legalizaci, nicmén? i ty nejvíce benevolentní zákony jsou mnoha právníky považovány za p?íliš tvrdé. V roce 2013 byl v ?eské republice schválen zákon legalizující užívání konopí pro lé?ebné ú?ely, mnoho pacient? se však p?i pokusu o obstarání legálního lé?ebného konopí setkává s neúsp?chy. Ve stejném roce prošel ve Francii zákon, který umož?uje držení a prodej lék? vyrobených z konopí. Ve Špan?lsku nedávno dekriminalizovali držení marihuany a díky tomu zde vznikla sí? undergroundových soukromých konopných klub?, které fungují na hran? zákona.

Jedinou evropskou zemí, kde se marihuana zcela legáln? prodává, z?stává Holandsko. V únoru 2014 italský Nejvyšší soud zrušil zákon, který byl schválen v roce 2006 za vlády Silvia Berlusconiho, a který stav?l marihuanu do stejné kategorie, v jaké je kokain nebo heroin. P?elom nastal poté, kdy skupiny hájící lidská práva protestovali proti vysokým po?t?m uv?zn?ných osob.

O m?síc d?íve se Turín, m?sto na severozápad? zem?, stalo prvním velkým m?stem, jehož obyvatelé hlasovali pro legalizaci lé?ebného konopí. Toto rozhodnutí nelegalizovalo prodej nebo nákup konopí, n?kterým pacient?m to však uleh?ilo jeho získávání.

Rakousko
V Rakousku zase chce ministr spravedlnosti Wolfgang Brandstter zintenzívnit po léta využívaný princip „lé?ba namísto trestu". V rámci novely trestního zákona by rád ukon?il automatické trestní stíhání za p?echovávání všech drog. Návrh podporuje i drogová koordinátorka Johanna Shopper z ministerstva zdravotnictví.

Schopper prohlásila, že zm?na v zákon? bude platit i na všechny ostatní drogy, jako je extáze, takže se nebude jednat jen o zm?k?ení trest? pro uživatele konopí.

Tato zm?na bude znamenat, že držení malého množství omamné látky (množství pro vlastní pot?ebu) nebude znamenat automaticky obvin?ní ze strany prokuratury.

Tato obvin?ní bývají dnes obvykle pozastavena, p?i?emž obvin?ný musí být po omezenou dobu pod proba?ním dohledem. V roce 2013 je evidováno 13.044 takových p?ípad?. Pokud ?lov?k, u n?hož se najdou drogy, spolupracuje s ú?ady, celá v?c se posuzuje ješt? individuáln?ji.

Schopper také ?ekla, že tresty za užívání drog v?bec nepomáhají, mají destabiliza?ní efekt a jsou tedy kontraproduktivní.

V Rakousku je princip „lé?ba namísto trestu" využívaný již od osmdesátých let minulého století.

Co na to ?eští zákonodárci? Zeptejte se senátor? a poslanc? z vašeho kraje, co si o tomto vývoji myslí a co plánují ud?lat pro to, aby nesmyslná perzekuce našich grower? a huli?? skon?ila.

 

S
Soft Secrets