Evropský Flame Off v Irúnu:festival boritého skla

Soft Secrets
28 Jan 2016
 
Celkový pohled na 2. European Flame Off

Na posledním Expogrow Irún jsme m?li privilegium zú?astnit se akce European Functional Flame Off, sout?ž fouka?? sklad, kde se ú?astníci intenzivn? snaží p?edvést to nejlepší ze svého um?ní.

Podruhé v Evrop? a poprvé ve Špan?lsku se konala sout?ž Flame Off, které se ú?astní nejlepší fouka?i boritého skla. Fouka?i pracovali se sklem živ? p?ed publikem, které bylo uchváceno show blyštícího se skla a horkých plamen?. Sout?ž je výsledkem snah Larse Svanstrøma, organizátora a majitele Smoing Gear, dánského obchodu s ku?áckými pot?ebami. Lars chová up?ímnou lásku k boritému sklu. Bez pochyby byla jeho v?rnost a váše? d?vodem založení klí?ové sout?že evropské scény foukání skla.
Heliox Glass dod?lává poslední detaily
Jak již název European Flame Off napovídá, všichni ú?astníci byli Evropané. Porota naproti tomu byla utvo?ena p?ti americkými fouka?i skla. Ceny byly p?edány ú?astník?m, kte?í získali nejv?tší po?et hlas? od ve?ejné poroty. A show byla publikem skute?n? sledována s ohromným zájmem. Pravidla byla jednoduchá, všichni um?lci si p?inesli své nástroje a dostali stejné množství barevného skla. S t?mito materiály m?li za úkol od pátku do soboty vytvo?it vlastní práci. Všichni ú?astníci dostali na práci stejnou dobu. Krom? toho, že diváci mohli show sledovat živ?, m?li také možnost navštívit výstavu r?zných d?l vytvo?ených stejnými um?lci a dalších objekt? z boritého skla. Místními ú?astníky sout?že byli dva nejlepší fouka?i z Hispania Cannabicum, pr?kopnický Red Bubble Glass a jeho nejtalentovan?jší žák Heliox Glass. Jejich víkendové p?edstavení a p?edstavení dalších prvot?ídních evropských reprezentant? bylo úžasné. Ve skute?nosti nebyla sout?ž až tak o ?evnivosti nebo nevy??ených tajemstvích, jako spíš o duchu zdravého p?átelství, kdy ú?astníci sdíleli informace a užívali si sv?j ?as na show.
Red Bubble Glass v akci
Dva dny sout?že byly tvrdé a fouka?i museli p?inést velké ob?ti. Nap?íklad Heliox Glass ukázal v ned?li ráno svá vále?ná zran?ní. Jeho ruce byly vážn? po?ezané a i p?esto nemohl b?hem svého vystoupení p?estat a vylé?it je, protože musel tvrd? pracovat na svém sálajícím skle bez toho, aby riskoval jeho rozbití. Na druhé stran? si vytvo?il obrovský puchý?, který si ud?lal tím, že m?l svou ruku n?kolik hodin v blízkosti ohn?. A i když m?l ochranné rukavice, postupn? se p?sobením horka popálil V ned?li hlasovali ?lenové poroty. Asistenti sebrali výsledky od ve?ejné poroty. V hlavní porot? byli ?ty?i ameri?tí prvot?ídní fouka?i Marble Slinger, J. A. G. (Just Another Blower), JD Maplesden a Doshworld. První cenu získal Original Glass, za ním skon?il Dok Glass a t?etí skon?il Heliox Gass. V hlasování ve?ejné poroty vyhrál Heliox Glass, druhý skon?il Ktsu_Sure a t?etí Hive Glass. Dvojité ocen?ní, které získal Heliox Glass byl úžasný úsp?ch, protože se stal jediným sout?žícím, který získal ocen?ní ve dvou kategoriích. Sv?j úsp?ch oslavil emocionální ob?tím
Velké dvojité vít?zství pro Heliox Glasse
svého partnera. V listopadu to bylo teprve jeho druhé výro?í kariéry fouka?e skla. Za pouhé dva roky se mu poda?ilo vyšplhat z mladého u?n? na dvojitého evropského šampiona. S tímto omra?ujícím úsp?chem bude mít hodn? co mluvit do scény boritého skla n?kolik p?íštích let. Sout?ž European Flame Off okomentoval slovy: „Celý podnik jsem si užil s velkým nadšením a byl jsem velmi pot?šen. Když jsem za?al foukat sklo na kurzu Red Bubble Glasse, vid?l jsem sám sebe foukat sklo p?ed publikem a te? se m?j sen splnil." Lars, organizátor, bezpochyby splnil sen mnoha lidí. Tady ve Špan?lsku jsme se velice t?šili na to, že uvidíme European Flame Off živ?.  
S
Soft Secrets