Critical Jack

Soft Secrets
07 Dec 2016

K?íženec indiky a sativy, který je snadný na p?stování, byl vytvo?en z dvou populárních strain? Critical+ a Jack Herer. Jakákoli pé?e navíc p?i p?stování této rostliny se vám vrátí v podob? velkých, hutných a sladkých palic.


K?íženec indiky a sativy, který je snadný na p?stování, byl vytvo?en z dvou populárních strain? Critical+ a Jack Herer. Jakákoli pé?e navíc p?i p?stování této rostliny se vám vrátí v podob? velkých, hutných a sladkých palic.
 1476349446178

K?íženec indiky a sativy, který je snadný na p?stování, byl vytvo?en z dvou populárních strain? Critical+ a Jack Herer. Jakákoli pé?e navíc p?i p?stování této rostliny se vám vrátí v podob? velkých, hutných a sladkých palic.

Další úchvatný výtvor od seedbanky Dinafem! Nemohli jsme si p?át víc. I p?es dominanci sativy má velmi rychlou fázi kvetení. Je také velmi odolná proti šk?dc?m a houbám a produkuje velké množství prysky?ice – vše je navíc korunováno delikátní ovocnou v?ní a chutí. Ú?inek trvá dlouho je p?íjemný a psychoaktivní, dob?e vyvážený s mírným p?íklonem k mentálnímu než fyzickému high. Výnos je úžasný – p?es 600 g/m2 p?i p?stování indoor a 1 kg outdoor.

Genetické znaky tohoto k?ížence

Musíme uvést rodi?e, z nichž byl Critical Jack stvo?en. Vynikajících výsledk? lze o?ekávat jen u prvot?ídního genetického mixu... v jakékoli zahrádce. Stopy rodi?? Critical+ (vzniknuvšího z odr?d Big Bud a Skunk) d?lají z rostliny snadno p?stovatelné jedince s krásnými a plnými palicemi. Prvek Criticalu rovn?ž p?idává ke kone?nému ú?inku stopu relaxace, nep?sobí však sedativn?. Genetiky Jacka Herera (získané z odr?d Skunk #1, Northern Lights a Haze) mají vliv jak na vývoj rostliny – je vyšší a tvo?í v?tší rozestupy mezi jednotlivými patry – a její prvot?ídní, intenzivní ú?inek p?sobící na psychiku.

Indoor a outdoor p?stování

A? už jste zkušenými p?stiteli, nebo ne, se základními znalostmi o p?stování konopí získáte s velmi malou námahou nadpr?m?rné výsledky, a to p?i p?stování v p?stebních místnostech pod lampami i p?i p?stování venku. Otestovali jsme strain ve všech našich p?stebních prostorech – v každé p?stební místnosti a s r?znými typy lamp a nikdy jsme nebyli zklamání. Nicmén? s trochou snahy navíc a 600W lampami byly výnosy mnohem vyšší. Horské zahrádky a sady jsou skv?lým prost?edím pro vyp?stování obrovských rostlin. Vyhlubte dostate?n? velké jámy a použijte kvalitní zeminu. Rostliny mohou být sklizeny relativn? brzy, ale odolejte pokušení sklidit je ješt? p?ed dozráním, i kdyby za?alo období deš??, protože rostliny jsou velmi odolné, navíc b?hem posledních dn? zrání kv?ty získají váhu a trichomy dosáhnou optimálního bodu zralosti.

Klí?ení a r?st

Všechna semena Critical Jack, která jsme zakoupili, naklí?ila a za?ala se vyvíjet zcela bez problém?. R?st byl rychlý a jednotný a finální rostlina m?la velký stonek a v?tve. Nejprve jsme je umístili mezi vlhkou látku a první ko?ínky byly viditelné po 24 až 36 hodinách. Pro další fázi r?stu jsme použili kv?tiná?ky menší, než jeden litr, v nichž rostlinky z?staly 10 až 15 dn?, dokud se nevytvo?il plný ko?enový bal. Nakonec jsme je p?esadili do v?tších kv?tiná??, abychom pln? využili jejich potenciálu. V?tšina kv?tiná?? m?la objem 7 až 11 litr? a byly umíst?ny do místnosti pro r?st. Provedli jsme i další testy s klony umíst?nými do kv?tiná?? r?zných velikostí (1,2 a 18 litr?) s uspokojujícími výsledky, které samoz?ejm? odpovídaly velikostem kv?tiná??. Uprost?ed nebo koncem kv?tna, kdy dosáhly výšky od 20 do 30 cm, jsme je p?esunuli do outdoor prost?edí – je to období, kdy se na severní polokouli zlepšuje po?así. V n?kolika p?ípadech rostliny m??ily dokonce 3 metry.

Klonování

Tento strain nás opravdu pot?šil a tak jsme se rozhodli vybrat nejlepší mate?ní rostlinu. Z n?kolika rostlin jsme odebrali ?ízky a dosáhli velmi dobrých výsledk?. Díky velmi rychlému r?stu, síle v?tví a vzdálenosti jednotlivých pater, m?ly ?ízky prvot?ídní kvalitu. V této fázi byly zdravé, neztrácely barvu ani sílu a po 10 až 12 dnech vytvo?ily ko?eny. Teprve poté jsme je p?esadili do kv?tiná?? pro kvetení. P?esazení do p?dy jsme se vyhnuli, protože to by „zabilo“ jejich r?st.

Kvetení

Rostliny jsou obvykle p?ipravené na ?ízkování po 60 dnech r?stu indoor a mezi 1 a 15 ?íjnem outdoor. V prvních dnech kvetení rostlina stále roste a za?aly se objevovat první pestíky, které za?aly stejnom?rn? pokrývat celou rostlinu, poté za?aly získávat na objemu, spojovaly se a formovaly kv?ty v?tších rozm?r?. Po pouhém m?síci kvetení byla velikost palic úchvatná. Na konci m?la horní ?ást centrálního stonku a postranní palice dlouhé ?ady palic, které byly hutné a robustní. Rostlina je také vhodná pro p?stování v kv?tiná?ích menších, než je jeden litr, kde se vytvo?í jen dv? nebo t?i palice, jejichž velikost a pokrytí prysky?icí však z?stává úchvatné.

Zast?ihávání

Tento strain se snadno obhospoda?uje a roste v relativn? krátkém ?ase. Jeho pom?r list? k palicím je dobrý a díky tomu se rostliny snadno sklízí. Po ust?ihnutí zanechává na n?žkách takové množství prysky?ice, že budete rad?ji pokra?ovat druhý den, protože výnos je tak bohatý, že vám jeden den prost? nesta?í.

Výnos, ú?inek a chu?

Jde o jednoho z našich favorit? pro své ú?inky, chu? a váhu, voní jako Critical+ se stopami d?eva a kadidla. Jeho high je tak p?íjemný a jemný, že nebudete chtít, aby skon?il. Zost?í vaši ?e? a p?inese vám smích. Kterákoli denní doba je vhodná, abyste jej zkusili. Autor: TricomaTeam (tricomateam@gmail.com)
S
Soft Secrets