Blueberry

Soft Secrets
15 May 2015

Blueberry od DJ Shorta je jedním z nejproslulejších strain? v sou?asné konopné komunit?


Blueberry od DJ Shorta je jedním z nejproslulejších strain? v sou?asné konopné komunit?

B?hem let byla Kanada na poli komer?ní konopné scény dost p?ehlížena. Zatímco historie holandských úsp?ch? ve vytvá?ení mnoha známých strain? je velmi dob?e zdokumentována, ?asto se zapomíná na aktivity r?zných kanadských a amerických grower? a šlechtitel? v 70. letech 20. století.

Blueberry DJ Shorta

Odr?dy Hindu Kush, Skunk #1, Afghani a další první odr?dy byly vyšlecht?ny v Evrop?, skupina lidí, kte?í žili na západním pob?eží Severní Ameriky, sou?asn? pracovala na raných hybridech, které navždy zm?nily reputaci americké konopné scény. Jedním z výsledk? t?chto experiment? je sbírka genetik DJ Shorta s názvem Delta 9 Blue s nejvýznamn?jší odr?dou Blueberry.

Historie p?vodu Blueberry
DJ Short je známý jako jeden z prvních kanadských šlechtitel?, i když on sám je Ameri?anem. Získal nálepku jednoho z nejschopn?jších šlechtitel v historii komer?ních hybrid?. DJ Short kombinoval ru?n? vybrané p?vodní druhy se stabilizovanými, ?ist? p?stovanými strainy a vytvo?il n?kolik nejproslulejších jmen v historii pr?myslu. Velká ?ást tohoto selektivního šlecht?ní prob?hla s genetikami sesbíranými od n?kterých z fenomenálních p?stitel? a znalc? konopí v Oregonu a Kalifornii.

Modrá rodina konopí byla vytvo?ena p?evážn? ze strain? Highland Oaxaca Gold, Highland Thai, Chocolate a Afghan Indica. Výrazným znakem je namodralá barva a levandulov? / bor?vkov? vonící palice. Konopná rodina Blue obvykle p?ináší lehce tripový high, který je doprovázen ?istým uvol?ujícím ú?inkem ?istých gen? indiky. Využití ?istých p?vodních odr?d sativ umožnilo získat nejžádan?jší vlastnosti, které v sob? nesly. Zjemn?ní ú?ink? sativ spolehlivým uvol?ujícím Afghánem znamená, že modrá rodina umož?uje grower?m získat práv? takovou kombinaci ú?ink?, kterou žádají, a? už jde o p?stování, chu? nebo ú?inky.

Strainy Oaxa Gold a Chocolate Thai byly zk?íženy a tak vznikl Purple Thai, který roste hodn? do výšky, je ale více symetrický a p?edvídatelný než asymetrický Highland Thai, známý také jako Juicy Fruit Thai. Tyto odr?dy kvetou extrémn? pozd? (deset až šestnáct týdn? indoor) a byly vybrány pro nízký výskyt hermafroditismu. Zk?íženy byly s pylem Afghánu, což p?ineslo strain s jednoduchým názvem „Cross". Když byly tyto F1 k?íženci p?stovány spole?n?, odr?dy F2 Double Cross ukázaly extrémn? odlišný rozsah fenotyp? nesoucích p?evahu genetického obsahu z modré rodiny a pozd?ji byly dále k?íženy, aby bylo dosaženo stability. Poté byly p?stovány po n?kolik dalších generací.

P?stování Blueberry, fenotypy a ú?inky
Blueberry je p?irozen? známá pro silnou, sladkou chu? a v?ni. Nicmén? práv? vzhled této odr?dy je zodpov?dný za její název, protože rostlina b?hem dozrávání ?asto m?ní své barvy. N?kte?í growe?i mluví o pomalém p?echodu od ?ervené do fialové až modré, zatímco v?n? strainu s vyvíjí od lehce ko?en?né a pižmové - stopy otce Afghani - po cukrovou a ovocnou.

Vzhledem k vysokému obsahu indiky v DJ Shortov? odr?d? Blueberry je p?irozené p?edpokládat, že ú?inky budou silné a uvol?ující. Nicmén? síla dvacetiprocentního podílu sativy stojí také za tím, že p?i kou?ení skute?né Blueberry m?žete o?ekávat euforické a povznášející ú?inky.

Blueberry se da?í p?i p?stování indoor i outdoor

Originální Blueberry vždy konzistentn? tvo?í krátké, podsadité a husté rostliny. Nejvhodn?jším zp?sobem p?stování této genetiky je pravd?podobn? sea-of-green (SOG), protože silný obsah indiky se stará o k?ovinaté rostliny, které rostou spíše do stran, než nahoru. Díky tomu je umožn?n maximální pr?nik sv?tla. Pokud není odstran?na centrální palice s využitím techniky bonsaje, growe?i musí být extrémn? pozorní p?i udržování správných fází sv?tla, úrovn? vlhkosti a teploty. Jinak m?že hustota a délka špi?atých palic Blueberry vést ke vzniku plísní, padlí a podobných chorob rostlin.

M?li bychom zmínit také to, že b?hem posledních n?kolika desetiletí se n?kte?í nezodpov?dní growe?i uchýlili ke snižování teploty v p?stebním prostoru, aby napodobili modrou barvu klasické Blueberry - zp?sobí tím rostlinám stres z chladu a to vede práv? ke zmodrání nebo zfialov?ní list?. Nicmén? po prvním o?ichání nebo ochutnání výsledku je hned jasné, že podvodník tuto neuv??itelnou odr?du jen napodobil.

Hybridy spojené s Blueberry
Existují stovky, ne-li tisíce hybrid?, které v sob? obsahují genetiky Blueberry. U v?tšiny z nich naleznete v názvu slova „blue" nebo „berry", což je první známkou, že obsahují stopy tohoto legendárního strainu. U n?kterých fanoušk? jsou oblíbení i další ?lenové kolekce Delta 9 Blue, v?etn? Flo s p?evahou sativy a nap?l indika a nap?l sativa s názvem Blue Velvet, oba od DJ Shorta (a oba k?íženci Purple Thai x Afghan). Další populární odr?dou je William's Wonder, která vznikla p?ibližn? v dob? vzniku Blueberry. Navzdory dominantnímu obsahu indiky v sob? nesou n?které stejné fenotypy. Big Buddha spojil sv?toznámý Cheese se samcem Blueberry a vytvo?il sv?j Blue Cheese, zatímco Bubble Berry od Sagarmatha Seeds je ?erstvým k?ížencem známé Bubblegum od Serious Seeds a Blueberry od DJ Shorta.

Název strainu: Blueberry
Zem?: Kanada
Šlechtitel: DJ Short
Genetika: 20% sativa / 80% indika
P?vod: (Purple Thai & Highland Thai) x Afghan Indica
Kvetení: 40 až 55 dn?
Sklize? outdoor: 50 až 60 dn? nebo uprost?ed ?íjna

S
Soft Secrets