Ekspert: marihuana medyczna powinna by? traktowana jak lek

Dost?p do leczniczej marihuany nie b?dzie zagro?eniem dla zdrowia publicznego, o ile b?dziemy traktowa? takie produkty jako dost?pne tylko dla ?ci?le okre?lonej grupy chorych – uwa?a dr Mariusz Gujski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.&l

Dost?p do leczniczej marihuany nie b?dzie zagro?eniem dla zdrowia publicznego, o ile b?dziemy traktowa? takie produkty jako dost?pne tylko dla ?ci?le okre?lonej grupy chorych – uwa?a dr Mariusz Gujski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr Gujski w rozmowie z agencj? Newseria Biznes podkre?la, ?e substancje wyekstrahowane z marihuany, o których wiadomo, ?e maj? w?a?ciwo?ci lecznicze, powinny by? traktowane jako leki i stosowane pod pewnymi obostrzeniami .
Zdaniem zwolenników legalizacji marihuany do celów medycznych, zawarte w niej substancje wykazuj? pozytywne dzia?anie w leczeniu nowotworów, stwardnienia rozsianego czy lekoodpornej padaczki. Na jej zalegalizowanie zdecydowa?o si? ju? wiele pa?stw, m.in. Niemcy, Austria, Stany Zjednoczone i Australia.
– Pewna grupa pacjentów z nowotworami czy chorobami o pod?o?u neurologicznym powinna mie? dost?p do tych substancji leczniczych ekstrahowanych z marihuany. Traktuj? to jako pewnik, natomiast pojawia si? pytanie: kiedy? Presja spo?eczna i medialna jest do?? silna, wobec czego politycy nie mog? tego od?o?y? na pó?k? – uwa?a dr Gujski.
W marcu tego roku Ministerstwo Zdrowia zadecydowa?o o pe?nej refundacji importu docelowego leków, które zawieraj? medyczn? marihuan?. Pacjenci mog? wyst?pi? z wnioskiem o refundacj?, je?li lekarz prowadz?cy uzna, ?e b?dzie to najskuteczniejsza z dost?pnych terapii.
Ka?da decyzja jest rozpatrywana indywidualnie, a ca?a procedura trwa kilka tygodni, g?ównie ze wzgl?du na d?ugi czas oczekiwania na sprowadzenie leku. Dotychczas ministerstwo pozytywnie rozpatrzy?o ju? kilkadziesi?t wniosków dotycz?cych refundacji leczenia medyczn? marihuan?.
W Sejmie znajduj? si? jak dot?d dwa projekty ustaw, z?o?one przez klub Kukiz’15 i parti? SLD. Pierwszy z nich przewiduje, ?e po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia pacjenci mogliby samodzielnie uprawia? marihuan? i przygotowywa? na jej bazie produkty do celów terapii.
Drugi projekt (tzw. ustawa Kality) przewiduje dopuszczenie do leczenia medycznej marihuany i produktów zawieraj?cych olej konopny.
?ród?o: Rynekaptek.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz