Ve?erní ?aj

Soft Secrets
15 Jan 2016
 

N?kdy poci?uji nostalgii nad ?asy, kdy bylo konopí všude legální a my jsme si mohli v klidu a pohod? dávat ve?erní ?aj, který byl vyroben z naší oblíbené p?ísady. Vlastnosti konopného ?aje byly kv?li r?zným povída?kám podce?ovány a považovány za neú?inné - tyto ?e?i ší?ili hlavn? ti, kdo užívali trávu jen pro zkou?ení a nepoznali ú?inky ?aje podobné vlastnostem inhalace.

Jasn?, v medicínských termínech je inhalování konopí siln?jší než ?aj, protože kanabinoidy se ve vroucí vod? rozpoušt?jí jen vzácn?. Nicmén? uživatelé, kte?í nemají s touto bylinou žádné zkušenosti, nebo ti, kte?í ji užívají kv?li zdravotním obtížím a necht?jí být neustále zkou?ení, by mohli z výhod ?aje t?žit v mnoha sm?rech.
První a nejd?ležit?jší je, že p?íprava konopného ?aje je naprosto snadná. Podle receptu Bedrocanu, B. V., který zásobuje lé?ebným konopím z Holandska r?zné ?ásti sv?ta, pot?ebujete na p?ípravu kvalitního ?aje 500 ml vody v konvici nebo p?ikrytém hrnci. Poté p?idáte dv? ?ajové lži?ky konopí (0,5 gramu), snížíte teplotu a 15 minut zvolna va?íte, zatímco necháváte hrnec zakrytý, aby se aroma a barvivo pln? rozpustilo (pigmenty a terpeny konopí jsou rozpustné ve vod?). Recept se m?že m?nit p?i použití prysky?i?ného prachu (hašiš) nebo p?idáním ?ajových lístk? nebo sko?ice. P?ipravený ?aj p?efiltrujte p?es sítko do hrnku nebo termosky, abyste jej mohli p?es den užívat. Jestliže si chcete p?ipravit zásobu na více dn?, prost? uva?te 1 gram byliny na 1 litr vody. V tomto p?ípad? Bedrocan doporu?uje p?idat ?ajovou lži?ku smetany do kávy do horkého nápoje, díky ?emuž z?stanou substance aktivní a nep?ichytí se k hrnku, což by mohlo redukovat ú?inky nápoje. Poté byste m?li nechat ?aj vychladnout a v p?ípad? pot?eby ho na n?kolik dní uložit do lednice. ?aj si poté oh?ejete podle pot?eby a m?žete jej dosladit medem, cukrem nebo sirupem. Pokud jde o dávkování, Bedrocan doporu?uje za?ít se šálkem kávy 0,2 litru v n?m uva?ený nápoj z 0,2 gramu marihuany. ?aj se poté pije každý ve?er po dobu jednoho až dvou týdn?. Po tomto období musí bylina p?inášet požadované ú?inky a po konzultaci s léka?em m?žete požádat o šálek navíc se stejným dávkováním, který vypijete ráno. ?aj by se m?l usrkávat pomalu, jinak m?že být jeho chu? velmi intenzivní, obzvlášt? pokud byly k jeho p?íprav? použity vrcholy rostlin. Ú?inek se dostaví po 30 - 90 minutách od vypití, vrchol ú?inku asi po 2 - 3 hodinách a vydrží 4 - 8 hodin po tomto vrcholu. Ú?inek inhalace je jiný. ?aj ú?inkuje pomaleji na ?ásti žaludku, o n?co níže pod plícemi. Nemá to co d?lat s okamžitým ú?inkem vaporizéru a skon?í po dlouhé dob?. Z tohoto d?vodu se konopný ?aj doporu?uje uživatel?m, kte?í mají chronické potíže, jako je nap?íklad artritida. P?i p?íprav? ?aje se bylinka musí va?it ve vod? p?i teplot? pod hodnotou, p?i níž se bylina vaporizuje nebo kou?í v jointu. Dekarboxylace, která zp?sobuje, že se THCA (nebo THC v kyselinové podob?) stává psychoaktivním p?em?nou v THC, je mén? výrazná než p?i inhalaci, díky ?emuž jsou ú?inky slabší. Proto i v p?ípad?, že dv? dávky za den pro úlevu nesta?í, op?t po konzultaci s léka?em m?že konzument vyzkoušet inhalovat konopí p?es vaporizér, kdy je snazší upravit dávkování V rastafariánské kultu?e (která vznikla v roce 1930), která se srazila s imperialistickou kulturou a byla z jasných d?vod? v roce 1937 zakázána, je konopí považováno za „bylinu života", biblicky „list stromu života, který vylé?í národy" (po celosv?tové legalizaci), zatímco nep?erušované kou?ení marihuany je spojováno s šílenstvím, které skon?í jen v okamžiku, kdy ji uživatelé p?estanou na ur?enou dobu užívat. Na druhou stranu na Jamajce je konopný ?aj považován všemi za lidový lék a rastafariáni ví, že pití konopí je všelék a posilující nápoj. Ženy jej také užívají proti t?hotenským nevolnostem a v p?ípad? pot?eby ho dávají také d?tem, nap?íklad p?i bolestech b?icha. Osobn? jsem si všiml, že sativa Yummy od holandského CBD Crew s úrovn?mi CBD a THC ve stejných hodnotách (6 - 7 %) je vynikajícím nápojem mimo jiné pro vylepšení dýchání. Yummy je vynikající lé?ebnou bylinou s bohatým obsahem kanabinoid? (bez psychoaktivních ú?ink?). Podobn? je na tom Bediol, odr?da od Bedrocanu B. V., která je teoreticky p?izp?sobena pro lé?ení d?tí. Jestliže je ?aj p?ipraven pouze z kv?t? této rostliny, jeho chu? bude opravdu silná a ko?en?ná a uživatelovi o?i budou lesklé a jeho smysly se otev?ou. Po vypití jsem cítil po t?le velmi p?íjemný pocit, což bylo zp?sobeno CBD s výrazným p?ínosem pro celé t?lo. Konopí není cestou plýtvání bylinami, jak se mnoho lidí obává. Spíše naopak, jde o jemnou a ú?innou metodou a je dobré pro mysl. Ú?inky konopí cítíte n?kolik hodin. Rovn?ž je vhodné zd?raznit, že v p?ípad? pot?eby lze p?i strachu zp?sobeném prohibicí využít k výrob? nápoje odpad ze sklizn?, jako jsou listy (nejlépe malé z blízkosti kv?t? s viditelnými zbytky prysky?ice) nebo záštipky vrcholk? rostlin. Chu? a v?n? bude mén? p?íjemná než z palic a nápoj bude obecn? slabší. Po?ád bude ale pro t?lo p?íjemný.  
S
Soft Secrets