Marihuana v těhotenství a při kojení

MichalS
06 Jan 2023

Už v 80. letech vědci zjistili, že THC prostupuje přes placentu k nenarozenému dítěti. Také se ukázalo, že THC zůstává přítomné v mateřském mléku až 6 dní po posledním užití. Kvůli tomu se užívání marihuany během těhotenství a kojení nedoporučuje, jelikož existují pádné obavy ze zdravotních rizik pro dítě. Škodlivost užívání THC v těhotenství a v období kojení však zatím nebyla prokázána. Co říká současný výzkum a zda je potřeba se THC vyhnout, se dozvíte v tomto článku.


Oficiální stanovisko Americké komory gynekologů a porodníků (i jejich českých kolegů) hovoří proti jakémukoliv užívání marihuany v průběhu těhotenství a kojení. Obávají se negativních dopadů na plod jako je restrikce růstu (plod neroste a nepřibírá přiměřeně gestačnímu věku, tedy délce těhotenství, což zhoršuje vitální funkce dítěte) a dlouhodobý negativní dopad na vývoj mozku včetně paměti, učení a chování.

Aniž bychom toto doporučení rozporovali, je dobré porozumět, v jaké fázi je výzkum týkající se konopí a těhotenství, ze kterého tato doporučení plynou. Do značné míry totiž uplatňují princip předběžné opatrnosti.

Princip předběžné opatrnosti alias preventivní přístup

Podstata tohoto principu ve zkratce spočívá v tom, že určité chování není povoleno, dokud se neprokáže jeho bezpečnost, i když nebyla prokázána jeho nebezpečnost. Vlády se k tomuto principu uchylují právě před schválením léčiv a dalších technologií. Odvolávají se na sociální odpovědnost chránit veřejnost před poškozením, pokud existuje pravděpodobné riziko. Kritici tvrdí, že princip je nevědecký a brání pokroku.

Tento pojem byl poprvé užitý v 70. letech v rámci prvních environmentálních diskusí o ochraně přírody. Uplatňuje se v mezinárodních smlouvách jako Kjótský protokol, ale vstupuje i do dalších oblastí (mezinárodního) práva.

Co skutečně ví věda o THC v těhotenství

Studií o dopadech THC v těhotenství existuje relativně velké množství. Problém je ale v jejich limitech a omezených datech, kvůli kterým jejich výsledky nejsou zcela jednoznačné.

Čtyři výzkumní pracovníci Kolumbijské univerzity (Columbia University) v New Yorku a Státního psychiatrického institutu tamtéž provedli systematické zhodnocení dosavadního výzkumu[1]. Došli k závěru, že současná data neprokazují, že pouhé vystavení konopí v prenatálním věku se pojí s klinicky významnými poruchami kognitivních funkcí.

Limity provedených studií

Jako jeden z limitů dosavadních studií jmenují to, že vychází z údajů, která sami účastníci nahlásí (self-reported data), která nemusí odpovídat realitě.

Dalším problémem je nemožnost oddělení efektů THC od způsobu užití (konkrétně kouření ve směsi s tabákem). Nízká porodní váha je prokázaným důsledkem kouření tabákových cigaret v těhotenství.

U studie, která jako jediná zkoumaná poukazovala na horší školní výsledky dětí, jejichž matky v těhotenství užívali marihuanu, je problematické to, že děti pocházejí z chudých, sociálně znevýhodněných rodin, což samo o sobě představuje predispozici k horším školním výsledkům. Navíc ve studii není jisté, zda se děti účastnily předškolního vzdělávání, které právě pomáhá k lepší adaptaci na výuku. Kognitivní schopnosti dětí byly navíc zkoumány vždy jen jedním úkolem pro jednu dovednost, což zvyšuje riziko zkreslení.

Proč užívat THC v těhotenství a při kojení

Ve Spojených státech zaznamenali v posledních letech nárůst uživatelů marihuany mezi dospělými všech věkových kategorií obou pohlaví včetně těhotných žen. Některé ženy ji dokonce považují za lék na „ranní“ nevolnosti a nechutenství spojené s prvním trimestrem, což podporují i některé výdejny konopí ve státech, kde je povoleno rekreační užívání.

Podle studie[2] provedené na základě screeningu THC u těhotných žen v Kalifornii a zveřejněné v roce 2018 mají skutečně ženy se středně silnou až silnou nevolností v těhotenství větší náklonnost k užívání marihuany.

Kromě nevolnosti mohou být důvodem k užívání marihuany psychické obtíže. Podle neziskové organizace Úsměv mámy a Národního ústavu duševního zdraví se každá pátá žena setká v perinatálním období (před porodem a po něm) s depresí, úzkostí a dalšími projevy zhoršeného psychického zdraví. Tyto pocity jsou stále stigmatizované, proto ženy váhají s vyhledáním odborné pomoci. Často nevědí, že existují léky schválené pro užívání v těhotenství.

Marihuana pro léčebné užití a těhotenství

I v České republice lze marihuanu užívat jako oficiální lék např. na obtíže spojené s roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a řadou dalších diagnóz, které nevylučují těhotenství.

Jelikož nebyla prokázaná bezpečnost konopí pro plod, nelze ho v těhotenství užívat ani pro léčebné použití. Řešení bude muset najít lékař pro každou pacientku individuálně.

 

CBD v těhotenství a při kojení

Přestože produkty s CBD jsou v České republice legální, všeobecně nejsou určené pro těhotné a kojící ženy. Ženy v požehnaném stavu a při kojení smí užívat pouze preparáty, jejichž možné účinky na dítě byly dostatečně prostudovány a bylo prokázáno, že nejsou škodlivé. Tak daleko zatím výzkum CBD bohužel nedošel.

Česká legislativa neupravuje, jaké informace je výrobce či prodejce CBD produktů povinen uvádět. Pouze jeden z 30 největších e-shopů s CBD produkty uvádí, že během těhotenství a kojení je doporučeno nekonzumovat produkty CBD, jelikož není známé, jakým způsobem ovlivňuje CBD zdraví plodu.[3]

V současné době je výzkum účinků THC na nenarozené a kojené děti minimální. Důvodem je jednak etické hledisko – již není zvykem přijímat těhotné do klinických studií. A především to, že je marihuana stále v řadě zemí klasifikovaná jako nelegální droga. Legalizace by situaci usnadnila a snad by také dala prostor dalšímu relevantnímu výzkumu. Aby těhotné a kojící nemusely spoléhat na zastaralá data nebo preventivní opatrnost.

 

[1] Torres CA, Medina-Kirchner C, O’Malley KY and Hart CL (2020) Totality of the Evidence Suggests Prenatal Cannabis Exposure Does Not Lead to Cognitive Impairments: A Systematic and Critical Review. Front. Psychol. 11:816. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00816

[2] Young-Wolff KC, Sarovar V, Tucker L, et al. Association of Nausea and Vomiting in Pregnancy With Prenatal Marijuana Use. JAMA Intern Med. 2018;178(10):1423–1424. doi:10.1001/jamainternmed.2018.3581

[3] VAJDLOVÁ, Denisa. Konopné produkty s nízkým obsahem THC: průzkum trhu. Praha, 2022. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN. Vedoucí práce Mravčík, Viktor.

M
MichalS