Przegl?d prasy: Centrum Zdrowia Dziecka zakazuje leczenia medyczn? marihuan?

Neurolog Marek Bacha?ski z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dosta? zakaz leczenia medyczn? marihuan? – informuje “Gazeta Wyborcza”. – Informacje o skuteczno?ci leczenia przedstawiane opinii publicznej nie mog? by? podstaw? do uznania jej za skuteczn

 Neurolog Marek Bacha?ski z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dosta? zakaz leczenia medyczn? marihuan? – informuje “Gazeta Wyborcza”. – Informacje o skuteczno?ci leczenia przedstawiane opinii publicznej nie mog? by? podstaw? do uznania jej za skuteczn? i bezpieczn? – mówi dziennikowi Joanna Komolka, rzeczniczka CZD.

Marek Bacha?ski specjalizuje si? w leczeniu ci??kiej lekoopornej padaczki. Zas?yn?? jako lekarz, który zacz?? legalnie podawa? chorym leki na bazie konopi indyjskich.
G?o?no by?o o jego pierwszym pacjencie Maksie, u którego zdiagnozowano zespó? Lennoxa–Gastauta, jeden z najci??szych zespo?ów padaczkowych, trudny do leczenia. Wed?ug matki ch?opca Doroty Gudaniec przed terapi? ch?opiec le?a? jak lalka, bo wszystko, czego si? nauczy?, kasowa?y z jego pami?ci kolejne napady drgawek. Mia? ich od kilkudziesi?ciu do 300 dziennie. Odk?d stosuje medyczn? marihuan?, liczba napadów mia?a spa?? o 90 proc., a ch?opiec zacz?? siada?, ?mia? si?, gaworzy?.
Pisemny zakaz

Teraz b?dzie musia? przerwa? nowatorsk? terapi?, bo lekarz dosta? pisemny zakaz jej dalszego stosowania. – Nie wiem, co robi? – mówi “GW” dr Bacha?ski. – Nie mog? si? zgodzi?, ?eby moi chorzy zostali bez leku – dodaje.
W Centrum Zdrowia Dziecka twierdz?, ?e o terapii dr. Bacha?skiego dowiedzieli si? z mediów. – Doktor mia? przedstawi? dok?adn? liczb? pacjentów i zasady kwalifikacji chorych – mówi Joanna Komolka, rzeczniczka CZD. – Tak?e dawkowanie leków, czas trwania terapii, uzupe?nione karty pacjentów i wyniki, które potwierdzi?y skuteczno?? terapii. Do dzi? nie dostarczy? danych. Informacje o skuteczno?ci leczenia przedstawiane opinii publicznej nie mog? by? podstaw? do uznania jej za skuteczn? i bezpieczn? – dodaje.
Nie dope?ni? formalno?ci?

Komolka podkre?la, ?e stosowanie medycznej marihuany bez dope?nienia wymogów eksperymentu jest w Polsce nielegalne. – A dr Bacha?ski nie wyrazi? woli zg?oszenia swojej terapii do komisji bioetycznej, co pozwoli?oby j? obj?? kontrol? medyczn? – dodaje rzeczniczka.

Lekarz odpowiada, ?e z?o?y? cz??? wyników bada? i dopiero niedawno dosta? polecenie, by je uzupe?ni?. Nie zd??y?, bo by? na urlopie. – Chcia?em zrobi? badania na 75 osobach, ale dyrekcja zaproponowa?a o wiele mniejsz? grup?. To mia?oby marginalne znaczenie naukowe – mówi.

Marihuan? medyczn? podawa? dziewi?ciorgu dzieciom z lekooporn? padaczk?. Dyrekcja szpitala zaproponowa?a tym pacjentom, by wzi?li udzia? w rozpocz?tym ju? eksperymencie. 15 chorych na epilepsj? ma dosta? Sativex – pierwszy lek produkowany z konopi dopuszczony w Polsce. Opakowanie kosztuje 2,5 tys. z?. Zwykle za testowane leki p?aci ich producent, ale tym razem kosztami maj? by? obci??eni rodzice.

?ród?o: tvn24.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz