Uprawia? konopie, aby walczy? z rakiem. S?d go nie ukara?

Chory na raka nie zosta? skazany przez s?d za upraw? konopi indyjskich i posiadanie marihuany. S?d wzi?? pod uwag? jego stan zdrowia. Malborski S?d Rejonowy ze swoim wyrokiem nie mia?by a? tak du?ego dylematu, gdyby w Polsce istnia?o inne prawo…
Malborska prokuratura oskar?y?a chorego na raka mieszka?ca powiatu nowodworskiego o upraw? konopi indyjskich i posiadanie znacznej ilo?ci narkotyku. W domu znaleziono 173,8 g marihuany. Okaza?o si?, ?e m??czyzna walczy z nowotworem ju? od siedmiu lat. – O tym, ?e marihuana mo?e pomóc jako ?rodek przeciwbólowy, m?? dowiedzia? si? z rozmów z lekarzami oraz z internetu. Rozpocz?? upraw?, aby uzyska? marihuan?. Nikomu jej nie u?ycza?, mia? j? tylko na w?asny u?ytek – zeznawa?a przed malborskim s?dem ?ona chorego. Kobieta t?umaczy?a równie?, ?e specjalnie dla m??a piek?a bu?ki dro?d?owe z dodatkiem marihuany. – Nikt wi?cej tego nie spo?ywa?. Zauwa?y?am, ?e marihuana dzia?a korzystnie, m?? przybra? na wadze, nie ma te? bólów – dodawa?a. Oskar?ony pojawi? si? na jednej rozprawie, pó?niej s?d ze wzgl?du na stan zdrowia zwolni? go z tego obowi?zku. Ostatecznie post?powanie zosta?o warunkowo umorzone. Co oznacza, ?e jest wina, ale bez kary. – Obro?ca z?o?y? taki wniosek, prokurator si? zgodzi?, wi?c s?d zawiesi? post?powanie na okres próby wynosz?cy 1 rok ze wzgl?du na nisk? spo?eczn? szkodliwo?? czynu i niewielk? win? – wyja?nia Andrzej Iwanowski, przewodnicz?cy Wydzia?u Karnego S?du Rejonowego w Malborku.
Dlaczego sprawa nie sko?czy?a si? na etapie post?powania przygotowawczego, skoro prokurator przyzna? racj? adwokatowi? Teoretycznie móg? wcze?niej wnioskowa? do s?du o umorzenie ?ledztwa. – Zdecydowa?a dwutorowo?? zarzutów, czyli nie sam fakt posiadania, ale i uprawy. Dopóki nie by?o wiadomo, jaki jest faktyczny powód, uznali?my, ?e zarówno ilo??, jak i sposób wej?cia w posiadanie narkotyków nale?a?o wówczas uzna? za wysok? szkodliwo?? spo?eczn? – wyja?nia Piotr Jankowski z Prokuratury Rejonowej w Malborku. – Natomiast pomi?dzy oskar?eniem a zako?czeniem sprawy s?dowej przyby?o dokumentacji medycznej dostarczonej przez oskar?onego i obron?, z której wynika?o, ?e stan zdrowia oskar?onego jest z?y. Niska szkodliwo?? spo?eczna ma wynika? z faktu, ?e marihuany u?y? na w?asne potrzeby cz?owiek zmagaj?cy si? ze ?mierteln? chorob?. Obrona mog?a si? jeszcze powo?a? na stan wy?szej konieczno?ci, ale wówczas móg?by zapa?? zupe?nie inny wyrok. S?dzia musia?by bowiem powo?a? instytut medyczny do wydania opinii. Trzeba jednak pami?ta?, ?e marihuana, któr? uzyskiwa? oskar?ony, nie jest prawnie zatwierdzon? substancj? lecznicz?. W malborskim s?dzie by? to pierwszy taki wyrok. – Sprawa by?a bardzo niejednoznaczna. Mamy kogo?, kto uprawia du?? ilo?? konopi indyjskich, a mimo to post?powanie jest umarzane. S?d uzna? jednak, ?e to go leczy, a przynajmniej u?mierza ból, a jaki by? mechanizm, czy psychologiczny, czy farmakologiczny, my tego nie wiemy, a medycyna w skali kraju nie odpowiada na to pytanie – mówi Andrzej Iwanowski. M??czyzna zosta? zwolniony z kosztów post?powania, musi natomiast zap?aci? 600 z? na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Chory na raka m??czyzna móg?by uprawia? konopie indyjskie i stosowa? uzyskan? marihuan? jako ?rodek przeciwbólowy, gdyby wesz?a w ?ycie nowelizacja o przeciwdzia?aniu narkomanii, proponowana przez ruch Kukiz’15. Projekt z?o?y? w Sejmie w lutym br. pose? Piotr Liroy-Marzec. Na pocz?tku wrze?nia marsza?ek Sejmu skierowa? projekt Kukiz’15 do prac w sejmowej Komisji Zdrowia.
?ród?o: gk24.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz