Nowa gama ro?lin CBD

Obok listy szczepów bogatych w THC katalog Dinafem 2016 zosta? zaprojektowany w celu zaspokojenia przysz?ego zapotrzebowania rynku na legalne ro?liny z wysok? zawarto?ci? CBD – zarówno dla zastosowa? rekreacyjnych, jak i leczniczych. W tym artykule kierownik dzia?u I+D Dinafem dr Kush opowiada o nowych prze?omach w historii banku nasion.
Amnesia CBD
W przesz?o?ci wszystkie szczepy rekreacyjne by?y bogate w THC, przy stosunkowo niskim lub praktycznie nieobecnym CBD, co oznacza, ?e efekty psychoaktywne by?y bardzo silne. Dobroczynne w?a?ciwo?ci CBD zosta?y odkryte w 1981 roku przez dr. Mechoulama.Obok listy szczepów bogatych w THC katalog Dinafem 2016 zosta? zaprojektowany w celu zaspokojenia przysz?ego zapotrzebowania rynku na legalne ro?liny z wysok? zawarto?ci? CBD – zarówno dla zastosowa? rekreacyjnych, jak i leczniczych. W tym artykule kierownik dzia?u I+D Dinafem dr Kush opowiada o nowych prze?omach w historii banku nasion.
Produkty w najwy?szych cenach na czarnym rynku maj? mocny efekt psychoaktywny. Jednak w przypadku domowej uprawy, gdy taka produkcja jest regulowana prawnie, jest wi?cej miejsca dla innych rodzajów ro?lin. Nie ?yjemy ju? w czasach nielegalnego whisky z 60% alkoholu. Czasy si? zmieni?y i nowe produkty zosta?y wprowadzone na rynek, jak piwo o smaku cytryny z tylko 2% zawarto?ci? alkoholu.
Amnesia Kush
Dinafem pragnie zaoferowa? konsumentom i producentom nowe, ?atwiejsze w obs?udze, s?absze produkty z ograniczonymi skutkami ubocznymi. Te produkty s? równie? bezpieczniejsze, bior?c pod uwag? ich w?a?ciwo?ci neuroprotekcyjne i przeciwpsychotyczne, które czyni? je bardziej skutecznymi w?ród ro?lin konopi indyjskich do celów leczniczych, zw?aszcza w sektorze opieki zdrowotnej. To jest podkre?lone przez fakt, ?e mog? by? spo?ywane intensywnie bez efektu kaca i z tego samego powodu staj? si? cz??ci? bardziej zrównowa?onego, ca?o?ciowego podej?cia do medycyny, które unika korzystania z tylko jednego ?rodka terapeutycznego.
Patrz?c w przysz?o??, ze wzgl?du na pojawienie si? na rynku ?wiatowym marihuany legalnej i leczniczej, nadejdzie lepsza równowaga zawarto?ci kannabinoidów, przy bardziej ukierunkowanych zastosowaniach. Dinafem my?li o zwi?kszeniu tej rodziny produktów, bior?c pod uwag? jej przysz?? rol? na scenie konopi. Dlatego obecnie koncentruj? si? oni na linii I+D, gdzie koncepcja ta zosta?a obmy?lona tak, aby oferowa? bardziej zrównowa?one produkty. Oczywi?cie nowy katalog zawiera tak?e Amnesia Kush, odmian? zaprojektowan? dla fanatyków THC, ale wszystkie pozosta?e elementy s? równie? o wysokiej zawarto?ci CBD. W?ród innych prze?omów w nowym katalogu 2016 Dinafem wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i równie? pracuje intensywnie nad nowymi smakami. Jak wyja?ni? dr Kush: “Nasza praca jest przeznaczona na rynek legalny, zmierzamy w nowym kierunku Wszystkie genetyki b?d? uprawiane zgodnie z prawem, na rynku uregulowanym, z zastosowaniem zaawansowanych metod produkcji rolniczej i genetyk, które zostan? zbadane profesjonalnie”.
Bubba CBD
Dlatego ten nowy katalog jest przeznaczony dla producentów dzia?aj?cych na rynku legalnym, przedstawiaj?c wyczerpuj?ce liczby stosunków, kolorów i czasów rozkwitu, a tak?e pe?n? gam? profilów kannabinoidów i terpenoidów.

Amnesia CBD, CBD Cheese and Bubba Kush CBD

Dwa lata temu wczesn? wiosn? 2014 roku dr Kush odwiedzi? Jimmy’ego i An?, dwoje hodowców Reggae Seeds. To by? zabawny dzie? przy degustacji CBD z du?? ilo?ci? dobrej rozmowy. Tego wieczoru doktor Kush zawar? z nimi umow?, aby zakupi bogat? baz? genetyczn? poprzez zap?at? nie tylko w gotówce, ale równie? poprzez uznanie ich pracy. Po ustawieniu laboratorium przystosowanego do testowania tych ro?lin, du?a ilo?? nasion zosta?a wybrana w celu zwi?kszenia produkcji CBD. Jak Dr Kush uj?? to: “To by? najbardziej szeroki wybór, jaki zosta? kiedykolwiek dokonany przez nas w Dinafem”. Punkty ko?cowe tego procesu to produkcja kilku ?e?skich mistrzów z CBD w ilo?ci powy?ej 20%, a tak?e o ilo?ci THC poni?ej 1%, plus z innymi interesuj?cymi cechami, tj. ogromnymi zaletami – jak wysokiej jako?ci ?ywica, wysoka wydajno??, intensywny zapach i odcienie fioletu. Istnieje równie? szereg doskona?ych m?skich ro?lin.
Po przetestowaniu najlepszych rodziców, selekcja do play-off’u odby?a si? przy udziale dwóch finalistów – ojciec i matka byli oboje bogaci w CBD. ?e?ska ro?lina zosta?a skrzy?owana z elitarnymi, wysoko wydajnymi klonami o wysokiej zawarto?ci kannabinoidów w celu uzyskania nowych krzy?ówek na nowy sezon, czyli Amnesia CBD, CBD Cheese i Bubba Kush CBD, wszystkie z wi?ksz? ilo?ci? CBD ni? TAC, o ca?kowitej zawarto?ci kannabinoidów w zakresie od 15% do 20%.
Cheese CBD
Purple Orange CBD
Pod?o?e genetyczne jest kalifornijskie. Krzy?ówka California Orange z Diesel spowodowa?a powstanie ro?liny z funkcjami sativy, tj. o cienkich li?ciach i w jasnym kolorze, w po??czeniu ze smakiem cytrynowym Diesel. Z uwagi na miejsce urodzenia, smak i zawarto?? CBD jej genetyka wydaj? si? by? zwi?zana z t? z obecnej fali CBD.
Gdy Dinafem otrzyma?o t? baz? genów, jej zawarto?? CBD nie by?a znana, jako ?e podczas pierwszego wyboru zadaniem by?o utrzymanie znakomitego cytrynowego smaku. Klub Ganjazz te? dokona? w?asnego wyboru. Gdy analizowano plony przed wydaniem nasion partnerom, odkryto wysok? zawarto?? CBD. Drugi wybór nast?pnie zosta? dokonany z du?ej ilo?ci zwyk?ych nasion. W tej fazie ro?liny by?y klasyfikowane w oparciu o ogl?dziny i badania laboratoryjne. Co ciekawe, kilka osobników mia?o stosunek CBD:TAC wynosz?cy 3:1, to jest trzy cz??ci CBD dla ka?dej cz??ci THC. Na koniec matki kilkunastu championów wybrano pod k?tem wysokiej zawarto?ci kannabinoidów. Ostateczny wybór zosta? utworzony dla uzyskania najlepszej mo?liwej wydajno?ci pod wzgl?dem zapachu, du?ej ilo?ci ?ywicy, jako?ci kielicha i li?ci plus purpurowego koloru. Nie ma co do tego w?tpliwo?ci! Proces selekcji by? tak szeroki, aby osi?gn?? matki wybitne we wszystkich aspektach.
Nast?pnie po selekcji nast?pi?a produkcja ?e?skiej odmiany Purple Orange CBD, która prezentowa?a ró?ne stosunki CBD do THC; najbardziej typowe to 3:1, cho? niektóre osobniki mia?y 2:1 lub 1:1, z prawie 15% ?redni? zawarto?ci? kannabinoidów. Inne cechy to charakterystyczny smak cytryny od Diesel, ?adne fioletowe tony, wysoka wydajno??, zadowalaj?ca ilo?? kielichów i struktura sativy.
Og Kush CBD
Przemys?owa Industrial Autoflowering CBD i Haze Autoflowering CBD
Po raz pierwszy Dinafem w??czy? do oferty samokwitn?ce ro?liny bogate w CBD. Szczepy te s? przeznaczone dla niedo?wiadczonych hodowców, chc?cych produkowa? bogate w CBD konopie do celów leczniczych i rekreacyjnych, przy umiarkowanej zawarto?ci kannabinoidów, a zatem dla bardziej wywa?onego efektu.
?wietny smak zosta? osi?gni?ty zarówno przy Haze Autoflowering CBD, jak i prze-
mys?owej ro?linie Industrial Plant Autoflowering CBD – obie odziedziczy?y smak ich matek, bez ?ladu typowego smaku automatów. Z powodu ich lepszego wygl?du produkty te nie mog? by? porównane do konwencjonalnych automatów. Innym ciekawym aspektem jest szybko?? wzrostu, z osi?gni?ciem dojrza?o?ci w maksimum 70 dni. Maj? dobr? struktur?, g?ste, mi?siste i prawie bezlistne p?ki.

Critical Mass CBD, Shark Shock CBD i Moby Dick CBD

Te wczesne bogate w CBD ro?liny zosta?y przedstawione przez Dinafem w kilku ostatnich sezonach, w projekcie opracowanym wspólnie z bankiem nasion ‘CBD Crew’, maj?cym na celu stworzenie wersji Critical Mass, Shark Shock i Moby Dick o bardziej wywa?onym efekcie, znowu przez proporcjonalne zwi?kszenie ilo?ci CBD w porównaniu do ilo?ci THC. Osi?gni?te smaki s? niesamowite, przy wyra?nej obecno?ci oryginalnych smaków.

Wnioski

Bogate w THC ro?liny w katalogach banków nasion s? bezpo?redni? konsekwencj? zakazu konopi. ?wiat si? jednak stopniowo zmienia w kierunku legalizacji, co oznacza, ?e bardziej zrównowa?one szczepy wkrótce b?d? bardzo potrzebne do ró?nych zastosowa?. Oczywi?cie nowy katalog Dinafem obejmuje ro?liny o wysokiej zawarto?ci THC jak Amnezja Kush, ale tak?e bogate w CBD produkty (takie jak Amnesia CBD, Cheese CBD i Bubba Kush CBD), ro?liny o zawarto?ci ?redniej do du?ej CBD (Purple Orange CBD) i wreszcie dwie ro?liny o ?redniej zawarto?ci CBD (Industrial Plant Autoflowering CBD i Haze Autoflowering CBD). Produkty te nie s? przeznaczone wy??cznie do u?ytku leczniczego, ale mog? równie? znale?? wiele zastosowa? rekreacyjnych, przy bardziej wywa?onym i ukierunkowanym dzia?aniu. Aby skupi? si? w pracy lub po prostu cieszy? si? ich psychoaktywnym, ale niezbyt dewastuj?cym wp?ywem.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.