JELLY HASH, CZYLI HASZ W GALARETCE

W tym numerze opiszemy, jak przygotowa? nasz? galaretk?, seri? ekstrakcji daj?cych nam ?ywic? doskona?ej jako?ci. Istnieje kilka zasad, których nale?y przestrzega? w celu uzyskania preparatu, który posiada wysoki poziom czysto?ci; mamy nadziej?, ?e nasze porady b?d? dla Ciebie przydatne!

W tym numerze opiszemy, jak przygotowa? nasz? galaretk?, seri? ekstrakcji daj?cych nam ?ywic? doskona?ej jako?ci. Istnieje kilka zasad, których nale?y przestrzega? w celu uzyskania preparatu, który posiada wysoki poziom czysto?ci; mamy nadziej?, ?e nasze porady b?d? dla Ciebie przydatne!

Sucha ekstrakcja

Przede wszystkim nale?y zacz?? od cz??ci najprostszej i najbardziej znanej dla ka?dego konsumenta konopi: suchej i / lub lodowej ekstrakcji w?osków (trichomów). Wynik b?dzie pierwszym sk?adnikiem naszej galaretki.

Do pracy w suchych warunkach mo?na u?y? jednego z klasycznych systemów, które ka?dy zna: sita, r?cznego potrz?sania, pojemników do ekstrakcji w kszta?cie walca… Je?li u?yty materia? jest dobrej jako?ci, ka?dy z tych systemów b?dzie dzia?a?. Zalecam, ?eby zio?o by?o przygotowane od co najmniej kilku miesi?cy, aby unikn?? jak najwi?cej chlorofilu i ?eby jego moc by?a szczytowa. Jedn? z rzeczy, które lubi? w tej metodzie, jest to, ?e nie jest konieczne czekanie do wyschni?cia ?ywicy; terpeny pozostaj? w stanie nienaruszonym, a wi?c zazwyczaj zachowuj? lepszy aromat/smak. Jednak?e, je?li chcesz zachowa? wysok? jako??, wydobywanie przyzwoitych procentów ca?ej masy bez wprowadzania przy okazji zanieczyszcze? jest do?? skomplikowane.

 

U?ywanie suchego lodu w b?bnach obrotowych dzia?a bardzo dobrze i zwi?ksza produkcj?; pozwala to na utrzymanie niskiej temperatury w sposób zrównowa?ony przy jednoczesnym zapewnieniu, ?e w?o?niki b?d? odpada? optymalnie. Pami?taj, ?e mówimy o ekstrakcji suchym lodem, który nie pozostawia ?adnych p?ynnych pozosta?o?ci, gdy ciecz paruje – to czyni go pot??nym sojusznikiem. Ze wzgl?du na du?e ilo?ci dwutlenku w?gla uwalnianego przy tej okazji, nale?y zawsze pracowa? w dobrze wentylowanym otoczeniu, a przy pos?ugiwaniu si? nim w celu unikni?cia uszkodzenia skóry lub uszkodzenia uk?adu oddechowego trzeba nosi? r?kawice termiczne.

W tym numerze równie? opiszemy, jak Juanito Manoverde pokaza? nam skuteczny i interesuj?cy sposób, który wykorzystuje ciek?y azot, uzyskuj?c doskona?e wyniki w krótkim czasie. Uwa?am, ?e jego metoda jest godna polecenia.

Ekstrakcja lód-woda: lód

W tym przypadku najlepszym sposobem, aby zmaksymalizowa? swoje wyniki, jest zdecydowa? si? na metod? ekstrakcji z wod? i lodem. Dzi?ki zastosowaniu dobrej jako?ci ekranów o prawid?owej liczbie mikronów ju? masz za sob? po?ow? sukcesu; musisz jeszcze zebra? du?? ilo?? lodu w celu utrzymania temperatury tak nisko, jak to mo?liwe podczas ca?ego procesu.

Chocia? istniej? pralki specjalnie zaprojektowane dla tego zastosowania, które dzia?aj? ca?kiem dobrze, w moim prze?wiadczeniu
?atwiej jest kontrolowa? ten proces, je?li masz czas do jego wykonania r?cznie. Opukiwanie zawarto?ci do?? lekko oznacza bycie mniej agresywnym i oderwanie mniejszej ilo?ci materia?u ro?linnego, którym nie jeste? zainteresowany. Korzystanie z du?ego pojemnika oznacza, ?e jest wi?cej miejsca dla p?ków. Masa wilgotnego zio?a w 15 litrach wody bardzo ró?ni si? od masy wilgotnego zio?a w 100 litrach wody, gdzie zio?o ma wystarczaj?co du?o miejsca do pe?niejszej obróbki i uwalniania ?adunku.

Korzystanie z ma?ych li?ci z manicuru daje dobre wyniki, ale je?li mo?na u?y? p?ków, najlepszym sposobem jest pognie?? je lekko r?kami zamiast mielenia w m?ynku.

W przeciwnym wypadku wi?kszo?? ?ywicy pozostaje uwi?ziona wewn?trz. Jako?? poprawia si? gdy na przemian wytrz?samy materia? i pozwalamy mu, aby osiad? (15 minut na cykl); wa?ne jest, aby dodawa? ilo?ci lodu tak, aby jego minimalna ilo?? by?a zawsze widoczna. Metoda ta nie jest skuteczna, gdy tylko temperatura wzrasta. Chodzi o to, ?e zamro?one w?o?niki maj? odpa?? do wody z lodem, podczas gdy substancja ro?linna p?ywa na koncentracie.

Po zako?czeniu tej cz??ci, nast?pnym krokiem jest z?apanie pierwszych warstw p?ywaj?cych w sitko, mia?d?enie w r?kach, aby uwolni? tak du?o p?ynu, jak to mo?liwe. Nast?pnie przenie? materia? do innego pojemnika, gdzie zosta?y umieszczone siatki druciane; oczywi?cie, grubsza ich cz??? jest zwrócona ku wewn?trz, za? najw??sza ku górze. Po ?ci?gni?ciu wszystkiego, nale?y umie?ci? ka?d? siatk? na r?czniku kuchennym, aby usun?? nadmiar wody. Nast?pnie nale?y zebra? produkt i umie?ci? go na talerzu, za pomoc? no?a zmieli? jak to tylko mo?liwe, aby by? w stanie odcedzi? go na durszlaku, jakby to by?a tarka do sera, stosuj?c lekki nacisk palcami i walcuj?c a? wszystko, co pozostaje na talerzu, to drobny proszek.

Proszek nale?y pozostawi? na kawa?ku tektury lub na papierowym r?czniku na kilka dni (co najmniej na tydzie?) w celu pozbycia si? resztek wilgoci. Nigdy nie naciskaj go od razu, bo, cho? wynik mo?e dobrze wygl?da? na pierwszy rzut oka, to pokruszy lub stwardnieje w ci?gu kilku dni i utraci elastyczno?? i wszystkie w?a?ciwo?ci organoleptyczne. Innymi s?owy, je?li nie pozwolisz mu si? ustatkowa?, ca?a Twoja praca pójdzie na marne.

Po ca?kowitym wyschni?ciu, najlepiej utrzyma? go w tej postaci proszku i po prostu pracowa? z cz??ci?, której chcesz u?y?. W tym przypadku, nale?y go zachowa? do pó?niejszego zmieszania z
olejem, który b?dziesz musia? wyodr?bni? jako drugi sk?adnik.

Ekstracja BHO (Butanowy Haszowy Olej)

W tym momencie masz jedn? z dwóch cz??ci, których b?dziesz u?ywa?, i nadszed? czas, aby zwróci? uwag? na bardziej skomplikowan? i delikatn? cz??? procesu – wydobywanie BHO, co wymaga ostro?no?ci. Przede wszystkim musz? podzi?kowa? mojemu przyjacielowi, mistrzowi Leocadiusowi – to prawdziwy geniusz je?li chodzi o metody ekstrakcji – za doradzanie i pomaganie mi, gdy pisa?em na ten temat.

Wydobycie oleju za pomoc? gazu jest proste; robienie to w?a?ciwie to ju? zupe?nie inna historia i wymaga to pracy, która cz??ciowo przypomina robot? cukiernika, za? cz??ciowo chemika. Wi?kszo?? ekstrakcji, których by?em ?wiadkiem, wykazuje wysoki poziom zatrzymanego gazu i z zasady celem jest unikni?cie tego ze wzgl?du na to, ?e merkaptany zawarte w gazie s? bardzo toksyczne i nie powinny by? spo?ywane. Merkaptan oznacza “przechwytywacz rt?ci') czyli substancji, z któr? na pewno nie chcesz wej?? w bliski kontakt.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie wysokiej jako?ci wyrafinowanego gazu – jedne z najbardziej popularnych marek to Colibri, Vector lub Z-plus; ich zawarto?? zanieczyszcze? jest znacznie ni?sza. U?ywam ekstraktora z chirurgicznej stali nierdzewnej wykonanego przez Leocadiusa, który ma komor? do przechwytywania aktywnego w?gla, wi?c gaz jest ju? wolny od substancji zanieczyszczaj?cych zanim dotrze do zio?a.

Nape?nij ekstraktor materia?em, niezbyt mocno, ale bez pozostawiania pustych przestrzeni, poniewa? gaz musi by? w stanie przej?? szybko i musi by? w kontakcie z jak najwi?ksz? powierzchni? zio?a. Po raz kolejny, tak samo jak podczas “lodowej” procedury, je?li u?ywasz p?ków, nale?y kruszy? je palcami, a nie za pomoc? m?ynka. Gdy ekstraktor jest pe?ny, musi by? umieszczony w zamra?arce z butlami gazu, które zamierzasz u?y?, na co najmniej trzydzie?ci minut. Pozostawienie go na noc to jeszcze lepsza opcja.

Teraz trzeba nam pojemnika Pyrex – szk?o borokrzemowe ma wy?sz? odporno?? na zmiany termiczne, rozpuszczalniki i kwasy w porównaniu do zwyk?ego szk?a. Im wi?kszy pojemnik, tym ?atwiej jest wykonywa? nasz? czystk?; potrzeba równie? innego pojemnika, który jest wi?kszy od pierwszego, do k?pieli wodnej.

Po zrobieniu tego wszystkiego – zawsze na zewn?trz, na ?wie?ym powietrzu – pora na to, aby pu?ci? gaz przez rury wype?nione p?czkami na górze pojemnika Pyrex. W zaledwie kilka sekund mo?na zaobserwowa?, jak ilo?? skroplonego gazu ro?nie i pokrywa dno; je?li pierwsza butla zaczyna
si? ko?czy?, najlepiej zmieni? j? od razu, aby utrzyma? ci?nienie.

Maj?c ju? przygotowane danie na kilka cali grubo?ci, nale?y umie?ci? je w drugim pojemniku, wcze?niej wype?nionym bardzo gor?c? wod?. W ca?ym procesie wa?ne jest, aby trzyma? si? z dala od wszelkich kuchenek, zapalniczek lub pomieszcze? zamkni?tych w ogóle. Zobaczysz, jak szybko woda zaczyna parowa?, tworz?c p?cherzyki, które musisz przebi? szpilk?, aby uwolni? gaz. W ci?gu zaledwie kilku minut ujrzysz warstw? oleju na dole, który b?dzie coraz twardszy, ale nie b?dzie jeszcze gotowy do u?ycia. Ta pierwsza czystka zajmuje tylko oko?o 2 minut – w sumie.

Niech wszystko wyciszy si? podczas podgrzewania wody i powtórz poprzedni krok, umieszczaj?c pojemnik Pyrex w k?pieli wodnej; przebij p?cherzyki, które zaczynaj? ponownie si? tworzy?. Je?li masz szcz??cie i przeprowadzi?e? proces prawid?owo, to czystka powinna ju? zostawi? Ci? z czym?, co jest do?? czyste. Ta druga czystka powinna zaj?? oko?o 15 minut.

Po zako?czeniu drugiej czystki odczekaj co najmniej godzin?, podczas gdy wszystko ostygnie, a nast?pnie podgrzej po raz ostatni, co sprawia, ?e ekstrakcja jest ?atwiejsza. B?d? szybki, poniewa? zwi?zek twardnieje w ci?gu zaledwie kilku sekund i nie b?dziesz w stanie go usun??. U?yj ostrzy, aby z?apa? cz??? oleju na ka?de z nich; b?dzie krystalizowa? si?, tworz?c atrakcyjne klejnoty w ró?nych kolorach, od jasno?ó?tej do ciemnego bursztynu.

Teraz masz BHO, najsilniejszy z mo?liwych ekstraktów. W tym przypadku jest u?ywany w po??czeniu z suchym py?kiem, ale zalecam, aby zachowa? cz??? i spróbowa? go takim, jaki jest, bo to naprawd? rozkosz dla zmys?ów. Tylko je?li masz wysoki poziom tolerancji, poniewa? w przeciwnym razie mo?e zostawi? Ci? stanie KO zanim si? obejrzysz! Ten rodzaj wyci?gu oferuje co ma najlepsze w pierwszym tygodniu, wi?c nie nale?y przygotowywa? znacznie wi?cej ni? planujesz u?ywa?; je?li masz nadmiar i chcesz przechowa? go d?u?ej, nale?y zamrozi? go w celu utrzymania jego w?a?ciwo?ci.

Zabawna anegdota: pami?tam moje pierwsze ekstrakcje wykonywane kilka lat temu – pomimo ?e czyta?em i s?ysza?em niezliczon? ilo?? razy, ?e proces nie powinien by? wykonywany w domu, my?la?em, ?e ostatni etap naprawd? nie jest taki niebezpieczny i postanowi?em przeprowadzi? czystk? w k?pieli wodnej na rondlu na mojej ma?ej kuchence. My?la?em, ?e mog? zaoszcz?dzi? kilka minut w ten sposób. Ale ledwo si? ustawi?em, kiedy zobaczy?em ogromn? kul? ognia podpalaj?c? ?cierki i opakowania ?ywno?ci, która opali?a mi te? brwi i brod?. Na szcz??cie mia?em ga?nic? pod r?k? i by?em w stanie szybko ugasi? po?ar, ale mog? przysi?c, ?e by?em tak przera?ony, ?e nawet nie pomy?la?em ju? o paleniu niczego wi?cej przez ca?y dzie?!

Przygotowanie galaretki

Teraz masz wszystko, czego potrzebujesz, i, z ma?ym marginesem, mo?esz zdecydowa? o proporcjach na osobiste potrzeby – jednak dobr? podstaw? jest 25% BHO dla ka?de 75% ?ywicy. Reszta zale?y od struktury i sity, któr? chcesz uzyska?; wynik jest konsystencji tak kremowej, ?e nawet lekki ucisk wystarczy, aby po??czy? i zjednoczy? mas?. W?a?ciwie to trudno by?oby unikn?? tego rezultatu.

Ta galaretka jest bez w?tpienia jednym z najsilniejszych i najbardziej imponuj?cych rodzajów haszyszu dost?pnych do spo?ycia; dotykanie, odlewanie i obserwowanie jego galaretowatego wygl?du to zawsze przyjemno??. Kryszta?owa fajka to chyba najlepszy sposób, aby cieszy? si? jego wieloma w?a?ciwo?ciami. Bior?c pod uwag? te wszystkie znoje i bóle przy wyodr?bnieniu ?ywicy po prostu zastosowa? go w skr?cie z traw? lub – jeszcze gorzej! – z tytoniem: to nie ma wi?kszego sensu. Nie ma te? sensu u?ywa? oleju do kamufla?u ukrywaj?cego przeci?tno?? py?ku; jedynym powodem tworzenia tej mieszanki jest wysoka jako?? poszczególnych cz??ci, którymi razem jest jeszcze ?atwiej manipulowa?, co pozwala nam na bardziej efektywne dozowanie mocy i ilo?ci do konsumpcji.

Poziom czysto?ci jest wystarczaj?cy, aby spo?ywa? go na kryszta?owym pilniku do paznokci lub obc??kach z tytanu, jako ?e znika bez ?ladu i taki sposób oferuje smak, zapach i “czysty efekt” bez dodatków. Doprowadzi?o to do istotnych zmian w moim postrzeganiu i wi?kszej rado?ci z u?ywania tego typu ekstraktów – palenie ich z fajek z kryszta?u, które pozwalaj? unika? u?ywania zapalniczki, cho? nadal trzeba u?ywa? specjalnych gad?etów do oleju lub grzejników ceramicznych, aby rozpocz?? spalanie. Mo?liwo?? dla najbardziej dbaj?cych o zdrowie to przekszta?cenie bonga w wapa (na przyk?ad) – osi?gniemy dawk? czystej, uwodnionej pary, która jest bardzo doceniana przez smakoszy.

Przy Twoim nast?pnym manicurze zach?cam, aby? zachowa? wszelkie ma?e li?cie lub s?abe p?ki, a nast?pnie spróbowa? przeprowadzi? w?asne ekstrakcje. Jestem pewien, ?e ich wyniki zadziwi? Ciebie nadzwyczajnie. Szcz??cia i palenia, X.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz