Ciszej nad marihuan?, sprowad?cie leki dla chorych! ?adnej matce chorego dziecka nie zale?y, by by?o ono na haju

Ucich?y ostatnio dyskusje o leczeniu medyczn? marihuan?. To dobrze, bo nie sz?y w dobrym kierunku.

Ucich?y ostatnio dyskusje o leczeniu medyczn? marihuan?. To dobrze, bo nie sz?y w dobrym kierunku. Zamiast o leczeniu np. dzieci z lekooporn? padaczk? wszyscy dyskutowali o legalizacji marihuany, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Ca?y problem, który do dzi? jest nierozwi?zany, dotyczy sprowadzania dla chorych leku kwalifikowanego jako ?rodek narkotyczny, który jest potrzebny do leczenia niektórych schorze?.

Zapomnijmy wi?c na chwil?, ?e lek jest medyczn? marihuan?. Problem z jego dost?pno?ci? by?by taki sam, gdyby zawiera? inny ?rodek narkotyczny. Jako? u nikogo nie budzi sprzeciwu stosowanie morfiny do u?mierzania bólu, a w ko?cu to te? ?rodek narkotyczny.

W Polsce nie mo?na kupi? w aptece medycznej marihuany, bo nie jest u nas zarejestrowana. Jednak tak jak ka?dy niezarejestrowany lek, za zgod? Ministra Zdrowia, mo?na j? sprowadzi? z kraju, w którym przesz?a procedur? rejestracji.

Mo?na sprowadzi?, cho? ?atwo nie jest
Jak t?umaczy nam dr n. farm. Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie, marihuana medyczna, jako ?rodek narkotyczny podlega dodatkowym re?imom dotycz?cym sprowadzania leków. Te dodatkowe obostrzenia obowi?zuj? w ca?ej Europie. S? po to by nie dochodzi?o do nadu?y?.

 

insert quote
Prawa oczywi?cie trzeba przestrzega?. Jednak w ramach obowi?zuj?cych przepisów mo?na bez problemu sprowadzi? taki ?rodek jak medyczna marihuana. Potrzeba jednak dobrej woli, wydania odpowiednich decyzji dotycz?cych zasadno?ci tej terapii u okre?lonych chorych.

 

Dr n. farm. Leszek Borkowski
prezes Fundacji Razem w Chorobie

insert quote
Najbardziej znan? osob? walcz?c? o leczenie medyczn? marihuan? swojego syna jest Dorota Gudaniec, mama chorego na lekooporn? padaczk? Maksa.

Kobieta na swoim blogu opisuje m.in. problemy zwi?zane z importem docelowym medycznej marihuany. ?eby kupi? lek za granic? potrzebne jest zezwolenie Ministra Zdrowia, potrzebna jest te? specjalna recepta na lek. Je?li to wszystko zostanie zebrane, recept? i pozwolenie sk?ada si? w aptece. Niestety, tak jak opisuje to Dorota Gudaniec, sprawy komplikuj? si? poniewa? ca?a procedura trwa bardzo d?ugo, kilka miesi?cy i gdy ju? uda si? przebrn?? kolejny etap za?atwiania, to bywa, ?e np. pozwolenie na zakup leku traci swoj? wa?no??. To nie s? warunki do kontynuowania terapii.

Maks, syn Pani Doroty, po zastosowaniu medycznej marihuany, przesta? mie? kilkaset napadów padaczkowych dziennie. Napady pojawia?y si? kilka razy w tygodniu lub rzadziej. Oczywi?cie, kiedy matka nie mia?a leku, przerywa?a terapi?, padaczka atakowa?a z powrotem, zagra?aj?c ?yciu ch?opca.

Zdaniem dr. Borkowskiego istniej? rozwi?zania, które pozwoli?yby na nieprzerywanie terapii lekiem i jednocze?nie nie ?ama?y obowi?zuj?cego prawa. Trzeba bowiem przypomnie?, ?e Pani Dorota, chc?c ratowa? swoje dziecko, zdobywa?a lek równie? poza oficjalnym obrotem.

Chodzi o lek, nie o zabaw?
Na to, ?eby ca?y problem rozwi?za?, potrzebna jest jednak m?dro?? urz?dników i lekarzy i oczywi?cie wyzbycie si? uprzedze? do tego leku. W ko?cu nikt powa?ny chyba nie my?li, ?e matka chce, by jej bardzo chory, niepe?nosprawny syn by? na haju i podaje mu lek dla przyjemno?ci i na z?o?? dzia?aczom antynarkotykowym.

Dr Borkowski wskazuje, ?e wystarczy dobra wola i troch? organizacji, by leczenie przebiega?o sprawnie i nie komplikowa?o ?ycia a tak?e nie zmusza?o do ?amania prawa.

– Potrzeba decyzji o sensowno?ci terapii. Nast?pnie nale?y wybra? jeden o?rodek referencyjny, czyli jeden ze szpitali, klinik, które zajmuj? si? leczeniem np. lekoopornej padaczki. O?rodek na podstawie zezwolenia zamawia?by hurtowo lek dla wszystkich potrzebuj?cych za po?rednictwem hurtowni farmaceutycznej. Nast?pnie wydawa?by farmaceutyk odpowiednim osobom. Z przechowywaniem marihuany medycznej nie ma wi?kszych problemów. Natomiast je?li by?yby jakie? dodatkowe obawy w kwestii wydawania leku to mo?na do nadzorowania ca?ego procesu zaanga?owa? jeszcze wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który czuwa?by nam tym – t?umaczy nam farmaceuta.

Tak wi?c przesta?my rozmawia? o marihuanie, jej legalizacji czy legalizacji innych narkotyków. Poza t? ca?? dyskusj? urz?dnicy i lekarze powinni zwyczajnie da? mo?liwo?? leczenia dzieciom takim jak Maks Gudaniec. Zastanawianie si? nad tym, czy to zasadne i czy dzia?a w momencie kiedy dziecko dzi?ki terapii przestaje mie? napady padaczkowe jest zwyczajnie niemoralne. Ma?o tego zmusza matk? do dzia?a? nie zawsze zgodnych z prawem.


Anna Kaczmarek
?ród?o: NaTemat.pl

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz