Cukry v rostlin? konopí

Abyste se do?kali krásné rostlinky konopí, pot?ebuje vaše kytka mnoho cukr?. Je velmi d?ležité, aby se tyto cukry dostaly na správné místo. Palice a nové listy díky t?mto cukr?m mohou r?st a vyvíjet se.

 1454663733111

Abyste se do?kali krásné rostlinky konopí, pot?ebuje vaše kytka mnoho cukr?. Je velmi d?ležité, aby se tyto cukry dostaly na správné místo. Palice a nové listy díky t?mto cukr?m mohou r?st a vyvíjet se.

Tyto cukry produkují pln? vyvinuté listy. Jsou tedy nadmíru d?ležité. Jenomže mnoho grower? (ne-li všichni) své rostliny r?zn? zaštípávají a prost?ihávají, aby jim dodali vzdušnost a sv?tlo se dostalo na všechny listy. Je to správné?
Jak se to vezme. Nejoptimáln?jší ?ešení je odstra?ovat jen opravdu velké listy, které stíní velké ?ásti rostliny. Zbytek je lepší ponechat r?st a jen je ohýbat a usm?r?ovat tak jejich r?st do míst, kde jejich stín nebude vadit.
Zast?iháváním nových lístk? a výhonk? m?že sice vést k vyšším výnos?m, to ale platí jen v p?ípad?, že na rostlin? z?stanou zachovány pln? vyvinuté listy.
Rostlina jimi totiž zachytává slune?ní svit, jehož energii m?ní díky fotosyntéze spole?n? s oxidem uhli?itým a vodou na pot?ebné cukry. Díky odpa?ování se tak m?že voda a živiny dostat z ko?en? do celé rostliny.
Hlavním stavebním prvkem rostliny jsou cukry, které se dostávají p?esn? na místa, kde je rostlina nejvíc pot?ebuje a využije.
Vlastní výnos hodn? závisí na množství cukr?, které jsou velké listy schopny produkovat a na tom, kolik cukr? se dostane do palic. Do t?ch dojdou asi dv? t?etiny cukr?. Jde tedy o pom?rn? velké množství. Nové listy, které jsou ješt? ve vývoji, tyto cukry také spot?ebovávají.
Je velmi zajímavé, že každá rostlina má p?esn? dáno, kdy za?ne tyto cukry rozd?lovat. Tyto pom?ry však tak?ka nelze ovlivnit podáváním živin, ani teplotou, ani sv?tlem ?i oxidem uhli?itým. Growery samoz?ejm? zajímají p?edevším palice, bylo by tedy fajn toto rozd?lování alespo? trochu ovlivnit.
Princip distribuce cukr? je ovlivn?n silou sání v jednotlivých ?ástech rostliny. Všechny její orgány fungují jako samostatná ?erpadla. Palice sají nejvíce, obzvlášt? v okamžiku, kdy se teprve vyvíjejí.
Nové a mladé lístky také pot?ebují velké množství cukr?, zatímco dosp?lé listy ho vyrobí víc, než kolik jej spot?ebují. Tyto starší listy poskytují palicím a mladému listoví cukry a proto jsou nadmíru d?ležité!
Uvnit? rostliny probíhá vyložen? boj o cukry. Všechny rostliny se snaží vytáhnout ho co nejvíce. Siln?jší sání znamená více cukr?. Takže orgány, které mají v?tší sílu, získají tohoto prvku vždycky víc, než ty, které takovou sílu nemají. Hlavní palice se silou t?ikrát vyšší získá t?ikrát více cukru, než list se silou sání na hodnot? jedna. Tento pom?r je vždy stejný, a? už má rostlina k dispozici cukru hodn?, nebo naopak velmi málo.
S výše uvedenými skute?nostmi na mysli se m?žeme pustit do prost?íhávání rostliny tak, aby distribuce cukr? probíhala co nejlépe.
Odstran?ním mladých výhonk? ješt? p?edtím, než za?nou využívat energii, se více cukr? p?esm?ruje do palic. Mladé lístky a výhonky odstra?ujte opatrn?. Ponechte rostlin? dostatek listoví na to, aby mohla nadále vytvá?et cukry. Listoví musí být dostate?n? husté tak, aby se sv?tlo nedostalo až ke kv?tiná??m, což by bylo zbyte?ným mrháním energií.
Nejlepší je nezast?íhávat hlavní listy, jejichž vrcholy zachytávají nejv?tší množství sv?tla a díky tomu mají nejv?tší množství chloroplastu. Produkují tedy více cukr?. Spodní listy ovšem rovn?ž zachytávají množství sv?tla a p?evád?jí jej na produkci cukru. Je tedy hloupost odstra?ovat listy, díky kterým je produkce cukr? vyšší, pokud je necháte na míst?.
Pokud jsou listy skryté ve stínu horních list?, spot?ebovávají víc cukru, než kolik ho vytvo?í (tím pádem ho více sají). Rostlina poté ob?tuje tyto listy sama a nechá je odpadnout. Rostlina má pro takové p?ípady své vlastní nástroje, jak se s problémem vypo?ádat. M?žete to tedy nechat na ní.
Autor: Jind?ich Hempy Krása

POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.